Kurs-Code Ekon3131

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)29.09.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Tatjana Tihankova

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude. V. Integrētā mārketinga komunikācija: reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana. Rīga: Burtene, 2015. 408.lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grām. Rīga: Burtene, 2011. 522.lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grām. Rīga: Burtene, 2011. 348.lpp.
4. Reklāmas likums, LR likums. Stājās spēkā 24.01.2000. [tiešsaiste] Skatīts: [30.10.2020.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=163
5. MacRury I. Advertising. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 200. 318 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Atherton Julie. Social Media Strategy: A Practical Guide to Social Media Marketing and Customer Engagement. London: Kogan Page, 2019. 272 p.
2. Smiths PR. Marketing Communications: Integrating Online and Offline, Customer Engagement, and Digital Technolog. London: Kogan Page, 2019. 672 p.
3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga: Burtene, 2018. 256 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums. Rīga: Vaidelote, 2005. 484 lpp.
5. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa Augstskola "Turība", 2008. 194 lpp.
6. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums. Rīga: Vaidelote, 2006. 453 lpp.
7. George E. Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion An Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2007. 820 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Reklāmas asociācija. Pieejams: http://www.lra.lv
2. Dienas Bizness. Pieejams: https://www.db.lv
3. Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv