Код курса Ekon3131

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса29.09.2020

Разработчик курса

author

Tatjana Tihankova

Учебная литературa

1. Praude. V. Integrētā mārketinga komunikācija: reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana. Rīga: Burtene, 2015. 408.lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grām. Rīga: Burtene, 2011. 522.lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grām. Rīga: Burtene, 2011. 348.lpp.
4. Reklāmas likums, LR likums. Stājās spēkā 24.01.2000. [tiešsaiste] Skatīts: [30.10.2020.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=163
5. MacRury I. Advertising. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 200. 318 p.

Дополнительная литература

1. Atherton Julie. Social Media Strategy: A Practical Guide to Social Media Marketing and Customer Engagement. London: Kogan Page, 2019. 272 p.
2. Smiths PR. Marketing Communications: Integrating Online and Offline, Customer Engagement, and Digital Technolog. London: Kogan Page, 2019. 672 p.
3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga: Burtene, 2018. 256 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums. Rīga: Vaidelote, 2005. 484 lpp.
5. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa Augstskola "Turība", 2008. 194 lpp.
6. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums. Rīga: Vaidelote, 2006. 453 lpp.
7. George E. Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion An Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2007. 820 p.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Reklāmas asociācija. Pieejams: http://www.lra.lv
2. Dienas Bizness. Pieejams: https://www.db.lv
3. Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv