Code du cours Ekon3107

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours16.10.2019

Auteur du cours

author

Vineta Tetere

Connaissances de base

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon2119,

Ekon2120,

Manuels

1. Džouns R. (2008) Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga. 222 lpp.
2. Forands I. (2006) Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 258 lpp.
3. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (2014), https://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/Planosana/fmdp_03052016.pdf

4. Uzulāns J. (2010) Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava. 136 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. 2014.-2020.gada plānošanas perioda gadskārtējie ieviešanas ziņojumi, https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
2. Forands I. (2009) Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 308 lpp.
3. Meredith J. R., Mantel S. J. (2010) Project Management: A Managerial Approach: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. p. 587
4. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. (2012) Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 191 lpp.

5. Trevor L.Young (2006) Successful Project Management. Second edition, London and Philadelphia. p. 158.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra www.cfla.gov.lv
2. Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv
3. ES fondu mājaslapa www.esfondi.lv
4. Finanšu ministrija www.fm.gov.lv
5. Laikraksts „Diena”, „Dienas Bizness”
6. Laikraksts „Latvijas Avīze”
7. Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”
8. Latvijas Investīviju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
9. Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv
10. LR likumi un MK noteikumi www.likumi.lv
11. Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.gov.lv

12. Žurnāls „Kapitāls”