Kursa kods Ekon3107

Kredītpunkti 6

Eiropas Savienības projekti

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareLatvijas tautsaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon2119, Reģionālā ekonomika

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Kursa anotācija

Izstrādājot dažādu veidu projektus, ir iespēja piesaistīt gan nacionālos, gan starptautiskos finanšu līdzekļus to realizēšanai. Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par projekta izstrādi, apzina finanšu piesaistes iespējas, ko piedāvā Eiropas Savienības (ES) politiku realizējošās institūcijas, un apgūst iemaņas projekta iesnieguma sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Zināšanas par projekta dzīves cikla etapiem un projekta iesnieguma aizpildīšanas pamatprincipiem. Kontroldarbs.
2) Zināšanas par Eiropas Savienības fondu būtību, institucionālo un tiesisko vidi. Kontroldarbs.
3) Zināšanas par vizuālās identitātes prasībām un nozīmi projekta realizācijas laikā. Prezentācija.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Prot sagatavot projekta iesniegumu: definēt problēmu, mērķi, uzdevumus, aktivitātes (darbības) un sagaidāmos rezultātus; sastādīt projekta laika plānojumu un budžetu; noteikt projekta riskus un to novēršanas pasākumus.. Praktiskais darbs grupā/patstāvīgi, sagatavojot projekta iesniegumu.
2) Prot sagatavot/izvērtēt vizuālās identitātes (VI) piemēru(s). Prezentācija.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj darboties darba grupā projekta iesnieguma izstrādes laikā. Praktiskais darbs grupā/patstāvīgi gatavojot projekta iesniegumu.
2) Spēj pamatot darba grupas sasniegtos rezultātus, veidojot prezentāciju. Praktiskais darbs grupā/patstāvīgi, sagatavojot projekta iesniegumu un tā prezentāciju.
KOMPETENCE:
1) Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski tās pielietojot, spēj patstāvīgi un/vai darba grupā izstrādāt projekta iesniegumu atbilstoši konkrēta ES fonda finansēta pasākuma nosacījumiem. Kontroldarbi, prezentācijas.

2) Spēja izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo specifisko dokumentāciju visā projektu izstrādes gaitā. Projekta iesnieguma dokumentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (32 stundas)
1. Projekta jēdziena definīcijas, veidi, apjoms un galvenās pazīmes. Inovatīvas domāšanas nepieciešamība – 1h
2. Projekta vadīšanas jēdziens un funkcijas, būtība un īstenošanas iespējas – 1h
3. Projekta problēmas definēšana, risinājumu meklēšana un analīze. Alternatīvo risinājumu analīzes metodes. Piem., „5 kāpēc” metode – 2h
4. Projekta risku analīze. Riska mazināšanas vai novēršanas iespējamie pasākumi un to izmaksas - 2h
5. Finansēšanas avotu pieejamība Latvijā un Eiropas Savienībā. Projekta idejai atbilstošā finansēšanas avota izvēle – 2h
6. Projekta organizācijas plānošana: struktūra; funkcionālā, tiešā un matricas organizācija. Projekta iekšējā un ārējā vide. Plānošanas tipiskākās kļūdas – 2h
7. Projekta dzīves cikls un attīstības fāzes; iniciācija, priekšizpēte, pamatkoncepcija, detaļkoncepcija, īstenošana, ieviešana, lietošana – 2h
8. Projekta vadītājs un tā funkcijas un loma projekta izstrādes procesā. Lēmumu pieņemšana – 2h
9. Projekta darba grupu veidošana un darba organizācija tajās. Darba grupu nozīme projektu izstrādes laikā. Iespējamie konflikti un to novēršana. Projekta darba grupu motivējošie faktori – 2h
10. Projekta struktūrplāna veidošana. Projekta pamatojuma definēšana: projekta nepieciešamība, mērķu veidi un to definēšana, uzdevumu un aktivitāšu/norišu definēšana un modelēšana. Išikava metode - 2h
11. Projekta budžeta/tāmes veidošana un precizēšana - 1 h
12. Norišu laika plānošanas metodes: Ganta diagramma, tīkla diagramma - 1h
13. ES finanšu instrumentu būtība, veidi un vēsturiskā attīstība - 2h
14. ES finanšu instrumentu institucionālā un tiesiskā vide - 2h
15. Projektu konkursu izsludināšanas un apstiprināšanas procedūra, projektu atlase - 1h
16. ES finanšu instrumentu vadlīniju struktūra un saistošie dokumenti - 1h.
17. ES finanšu instrumentu projektu veidlapu aizpildīšanas principi - 1h
18. Administratīvo un kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju būtība -1h
19. ES projektu publicitātes kritēriji un publicitātes nepieciešamības pamatojums - 1h
20. Veiksmīgas projekta prezentēšanas/komplektēšanas pamatprincipi - 1h
21. Projekta ilgtspēja un ietekme uz apkārtējo vidi: ekoloģiskie, sociālie un ekonomiskie ieguvumi – 2h

Praktiskie darbi (32 stundas)
1. Problēmas definēšana – 3h
2. Alternatīvu risinājumu analīze - 2h
3. Mērķa definēšana – 2h
4. Uzdevumu un aktivitāšu (darbību) definēšana – 4h
5. Norišu laika plānošana – 4h
6. Projekta izmaksu prognozēšana un budžeta sastādīšana – 4h
7. Risku identificēšana, risku mazināšanas vai novēršanas pasākumu noteikšana – 1h
8. Reģionos realizēto projektu rezultātu apzināšana, vizuālās identitātes izvērtēšana un diskusija par to nozīmi ekonomikas attīstībā, 1. prezentācija – 2h
9. 1.kontroldarbs – Projekta dzīves cikla etapi un projekta iesnieguma aizpildīšanas pamatrincipi -1h
10. Projekta vērtēšanas kritēriju analīze – 2h
11. ES fondu projekta iesnieguma veidlapas sastāvdaļu analīze – 1h
12. Aizpildītas veidlapas izvērtēšana – 2h
13. Prezentācijas veidošana projektam – 1h
14. Projekta iesnieguma prezentācija, 2.prezentācija – 2h

15. 2.kontroldarbs – ES fondu būtība, institucionālā un tiesiskā vide – 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams sekmīgi uzrakstīt divus kontroldarbus par studiju kursa teorētisko kursu, kas saistīts ar projekta dzīves cikla etapiem un projekta iesnieguma aizpildīšanas pamatprincipiem; Eiropas Savienības fondu būtību, institucionālo un tiesisko vidi. Jāveido prezentācija, kas jāprezentē nodarbībās, par projektu vizuālās identitātes prasībām un to nozīmi projekta realizācijas laikā. Tiek veidots projekta iesniegums un prezentēts tas. Studiju kursā tiek vērtēta studenta aktivitāte praktiskajās nodarbībās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāizstudē projektu veidošanas vispārējie nosacījumi un jāizzina projektu būtība. Jāiepazīstas ar apstiprinātiem ES struktūrfondu un fondu projektiem. Patstāvīgi jāiegūst informācija projekta pieteikuma veidošanai. Jāiepazīstas ar ES projektu galvenajiem normatīvajiem dokumentiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais vērtējums ir akumulējošs vērtējums, kas veidojas: 20% pirmā kontroldarba vērtējums; 10% vizuālās identitātes prasību prezentācija; 20% otrais kontroldarbs; 30% projekta iesnieguma novērtējums un 20% projekta iesnieguma prezentācija.

Obligātā literatūra

1. Džouns R. (2008) Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga. 222 lpp.
2. Forands I. (2006) Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 258 lpp.
3. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (2014), https://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/Planosana/fmdp_03052016.pdf

4. Uzulāns J. (2010) Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. 2014.-2020.gada plānošanas perioda gadskārtējie ieviešanas ziņojumi, https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
2. Forands I. (2009) Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 308 lpp.
3. Meredith J. R., Mantel S. J. (2010) Project Management: A Managerial Approach: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. p. 587
4. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. (2012) Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 191 lpp.

5. Trevor L.Young (2006) Successful Project Management. Second edition, London and Philadelphia. p. 158.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra www.cfla.gov.lv
2. Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv
3. ES fondu mājaslapa www.esfondi.lv
4. Finanšu ministrija www.fm.gov.lv
5. Laikraksts „Diena”, „Dienas Bizness”
6. Laikraksts „Latvijas Avīze”
7. Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”
8. Latvijas Investīviju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
9. Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv
10. LR likumi un MK noteikumi www.likumi.lv
11. Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.gov.lv

12. Žurnāls „Kapitāls”

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem