Kurs-Code Ekon3107

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)16.10.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vineta Tetere

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon2119,

Ekon2120,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Džouns R. (2008) Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga. 222 lpp.
2. Forands I. (2006) Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 258 lpp.
3. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (2014), https://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/Planosana/fmdp_03052016.pdf

4. Uzulāns J. (2010) Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava. 136 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. 2014.-2020.gada plānošanas perioda gadskārtējie ieviešanas ziņojumi, https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
2. Forands I. (2009) Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 308 lpp.
3. Meredith J. R., Mantel S. J. (2010) Project Management: A Managerial Approach: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. p. 587
4. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. (2012) Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 191 lpp.

5. Trevor L.Young (2006) Successful Project Management. Second edition, London and Philadelphia. p. 158.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra www.cfla.gov.lv
2. Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv
3. ES fondu mājaslapa www.esfondi.lv
4. Finanšu ministrija www.fm.gov.lv
5. Laikraksts „Diena”, „Dienas Bizness”
6. Laikraksts „Latvijas Avīze”
7. Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”
8. Latvijas Investīviju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
9. Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv
10. LR likumi un MK noteikumi www.likumi.lv
11. Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.gov.lv

12. Žurnāls „Kapitāls”