Код курса Ekon3107

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса16.10.2019

Разработчик курса

author

Vineta Tetere

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon2119,

Ekon2120,

Учебная литературa

1. Džouns R. (2008) Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga. 222 lpp.
2. Forands I. (2006) Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 258 lpp.
3. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (2014), https://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/Planosana/fmdp_03052016.pdf

4. Uzulāns J. (2010) Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava. 136 lpp.

Дополнительная литература

1. 2014.-2020.gada plānošanas perioda gadskārtējie ieviešanas ziņojumi, https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
2. Forands I. (2009) Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 308 lpp.
3. Meredith J. R., Mantel S. J. (2010) Project Management: A Managerial Approach: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. p. 587
4. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. (2012) Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 191 lpp.

5. Trevor L.Young (2006) Successful Project Management. Second edition, London and Philadelphia. p. 158.

Периодика и другие источники информации

1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra www.cfla.gov.lv
2. Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv
3. ES fondu mājaslapa www.esfondi.lv
4. Finanšu ministrija www.fm.gov.lv
5. Laikraksts „Diena”, „Dienas Bizness”
6. Laikraksts „Latvijas Avīze”
7. Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”
8. Latvijas Investīviju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
9. Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv
10. LR likumi un MK noteikumi www.likumi.lv
11. Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.gov.lv

12. Žurnāls „Kapitāls”