Code du cours Ekon3100

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours18.09.2019

Auteur du cours

author

Jolanta Vjakse

Connaissances de base

Ekon1024,

Ekon2029,

Ekon2081,

Ekon2121,

Ekon3111,

VadZ4054,

Le cours remplacé

EkonB011 [GEKOB011]

Manuels

1. Dienas Bizness. Projektu vadīšana (2015). Pieejams: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata/lasit/nodala/0
2. ES fondu ieguldījums pa reģioniem un nozarēm. Pieejams: https://www.esfondi.lv/es-fondu-investiciju-progress-latvijas-regionos-un-pasvaldibas
3. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. Project management: a managerial approach: international student version. John Wiley & Sons, 2010. p.587
4. Jangs T. L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ( sērija: Bizness un Karjera)

5. Rokasgrāmata projektu vadīšanā (2013.) NK Konsultāciju birojs. 2013., 182.lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Batchelor M. Project Management Secrets: The eksperts tell all! London: Harper Collins Publishers, 2010. 128 p.
2. BC Open Textbooks Open Textbooks Adapted and Created by BC Faculty
Pieejams: https://opentextbc.ca/projectmanagement/
https://opentextbc.ca/projectmanagement/front-matter/introduction-2/
3. Džounss R. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
4. Projektu vadība. Tulkoj. no angļu val. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp. (Grāmatu sērija Harvard Business Review on)
5. Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētos projektos? Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/rokasgramataesf.pdf

6. Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam, Finanšu ministrija. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267069-par-partneribas-ligumu-eiropas-savienibas-investiciju-fondu-2014-2020-gada-planosanas-periodam

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra: https://cfla.gov.lv/lv/
3. Eiropas Savienības finansējums: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_lv
4. ES fondu Latvijā oficiālā mājaslapa: https://esfondi.lv/sakums
5. Latvijas Republikas tiesību akti: www.likumi.lv
6. Lauku atbalsta dienests: www.lad.gov.lv
7. LR Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv

8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra: www.liaa.gov.lv