Kurs-Code Ekon3100

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)18.09.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jolanta Vjakse

Vorkenntnisse

Ekon1024,

Ekon2029,

Ekon2081,

Ekon2121,

Ekon3111,

VadZ4054,

Ersetzte Kurs

EkonB011 [GEKOB011]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dienas Bizness. Projektu vadīšana (2015). Pieejams: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata/lasit/nodala/0
2. ES fondu ieguldījums pa reģioniem un nozarēm. Pieejams: https://www.esfondi.lv/es-fondu-investiciju-progress-latvijas-regionos-un-pasvaldibas
3. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. Project management: a managerial approach: international student version. John Wiley & Sons, 2010. p.587
4. Jangs T. L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ( sērija: Bizness un Karjera)

5. Rokasgrāmata projektu vadīšanā (2013.) NK Konsultāciju birojs. 2013., 182.lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Batchelor M. Project Management Secrets: The eksperts tell all! London: Harper Collins Publishers, 2010. 128 p.
2. BC Open Textbooks Open Textbooks Adapted and Created by BC Faculty
Pieejams: https://opentextbc.ca/projectmanagement/
https://opentextbc.ca/projectmanagement/front-matter/introduction-2/
3. Džounss R. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
4. Projektu vadība. Tulkoj. no angļu val. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp. (Grāmatu sērija Harvard Business Review on)
5. Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētos projektos? Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/rokasgramataesf.pdf

6. Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam, Finanšu ministrija. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267069-par-partneribas-ligumu-eiropas-savienibas-investiciju-fondu-2014-2020-gada-planosanas-periodam

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra: https://cfla.gov.lv/lv/
3. Eiropas Savienības finansējums: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_lv
4. ES fondu Latvijā oficiālā mājaslapa: https://esfondi.lv/sakums
5. Latvijas Republikas tiesību akti: www.likumi.lv
6. Lauku atbalsta dienests: www.lad.gov.lv
7. LR Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv

8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra: www.liaa.gov.lv