Kursa kods Ekon3100

Kredītpunkti 4.50

Eiropas Savienības projektu vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jolanta Vjakse

Maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2029, Starptautiskie ekonomiskie sakari

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon2121, Makroekonomika

Ekon3111, Finanšu grāmatvedība

VadZ4054, Riska vadība

Aizstātais kurss

EkonB011 [GEKOB011] Eiropas Savienības projektu vadīšana

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti iegūst prasmes Eiropas Savienības projektu izstrādē, sākot no projekta mērķu un uzdevumu definēšanas, paša projekta aktivitāšu apraksta veidošanas un finanšu plānošanas līdz projekta risku novērtēšanai. Kursa ietvaros rodas izpratne par ES projektiem, to izstrādes un vērtēšanas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1) Zināšanas par Eiropas Savienības fondu vadlīnijām, to nepieciešamību. Diskusija nodarbībā.
2) Zināšanas un izpratne par projekta aktualitātes (problēmas) nozīmi, mērķi, uzdevumiem, sagaidāmajiem rezultātiem. Diskusija nodarbībā un kontroldarbs.
3) Zināšanas par projekta apraksta veidošanu – aktivitāšu apraksts, projekta budžeta sastādīšana, laika grafika sastādīšana. Diskusija nodarbībā un kontroldarbs. Izstrādātais projekta pieteikums.
4) Zināšanas par projekta riskiem, to veidiem, identificēšanu un izvērtēšanu. Diskusija nodarbībā un kontroldarbs. Izstrādātais projekta pieteikums.
5) Zināšanas par projekta etapiem un nobeiguma izvērtēšanu. Diskusija nodarbībā. Izstrādātais projekta pieteikums.
6) Zināšanas par projekta ilgtspēju un ietekmi uz apkārtējo vidi: ekoloģijas jautājumi un sabiedrības ieguvumi. Diskusija nodarbībā un kontroldarbs.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Prot definēt projekta mērķi, uzdevumus, prognozēt sasniedzamos rezultātus kopsakarībā ar projekta finanšu līdzekļu devēja nosacījumiem. Praktiskais darbs grupā, sagatavojot projekta pieteikumu.
2) Prot sagatavot aktivitāšu aprakstu, prot sagatavot projekta budžetu un laika grafiku. Praktiskais darbs grupā, sagatavojot projekta pieteikumu.
3) Prot identificēt projekta riskus, sagatavot risku novērtējuma un plānot pretriska pasākumus. Praktiskais darbs grupā, sagatavojot projekta pieteikumu.
4) Prot sagatavot projekta publicitātes aprakstu, izprot nepieciešamību pēc komunikācijas līdzekļu pielietošanas praksē. Praktiskais darbs grupā, sagatavojot projekta pieteikumu.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj darboties darba grupā projekta pieteikuma izstrādē. Praktiskais darbs grupā, sagatavojot projekta pieteikumu.
2) Spēj uzņemties atbildību, plānot laiku, apkopot viedokļus un panākt kopsaucēju strādājot grupā. Praktiskais darbs grupā, sagatavojot projekta pieteikumu un projekta pieteikuma prezentāciju.
3) Spēj prezentēt projektu. Praktiskais darbs grupā prezentējot projektu.
KOMPETENCE
1) Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski tās pielietojot, spēj patstāvīgi un/vai darba grupā izstrādāt projekta pieteikumu. Praktiskais darbs grupā, sagatavojot projekta pieteikumu un projekta pieteikuma prezentāciju.

2) Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski tās pielietojot, spēj izveidot projekta aprakstu, novērtējot projekta ilgtermiņa ietekmi, piedāvājot konkrētus risinājumus projekta rezultātu ilgtermiņa nodrošināšanai. Praktiskais darbs grupā, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas)

1. Projekta definīcija, projektu veidi. ES projekti, to specifika. Projekta izstrādes metodes. (1 h)
2. Eiropas Savienības Struktūrfondi, to mērķi un uzdevumi. (1 h)
3. Eiropas Savienības fondi, to mērķi un uzdevumi. (1 h)
4. ES Struktūrfondu pārvaldes institūcijas – Eiropā un Latvijā. (Ir iespējamas mācību ekskursijas uz Latvijā esošajām ES SF pārvaldes institūcijām – CFLA, utml.) (1 h)
5. Eiropas Savienības projektu (programmu) vadlīnijas, to nozīme projektu izstrādes procesā, vadlīniju analīze izvēloties projektu pieteikuma sagatavošanu. (1 h)
6. Problēmu definēšana un problēmu risinājumu alternatīvu analīzes metodes. (1 h)
7. Eiropas Savienības projekta iesnieguma pamatelementi: projekta pamatojums – aktualitāte (problēma), mērķis, uzdevumi; sagaidāmie rezultāti. ES projekta apraksts – aktivitātes, projekta budžeta sastādīšana, laika grafika sastādīšana. (1 h)
8. Laika menedžments ES projektos, tā specifika. Laika menedžments: personīgais, grupas un projekta. Laika plānošanas metodes. (1 h)
9. Riski, to veidi, identifikācija un izvērtēšana ES projektos. Risku novēršanas/mazināšanas pasākuma apraksta veidošana ES projektos. (1 h)
10. Projekta vadītājs - tā funkcijas un loma projekta tapšanā. ES projektu komandas veidošanas nozīme un principi. (1 h)
11. Projekta komandas nozīme Eiropas Savienības projekta pieteikuma izstrādes un projekta ieviešanas laikā. Iespējamie konflikti un to novēršana. (1 h)
12. Komandas/projekta izstrādātāju apraksts ES projektos – profesionāla CV veidi un izstrādes pamatprincipi; līgumu slēgšana. Projekta iepirkumu plāna sastādīšana ES projektos. (1 h)
13. ES projektu etapu un nobeiguma izvērtēšana. Eiropas Savienības projekta ilgtspējas nozīme, projekta ietekme uz apkārtējo vidi: ekoloģijas jautājumi un sabiedrības ieguvumi projekta realizācijas rezultātā. (1 h)
14. ES projektu popularizēšanas (publicitātes) nozīme, apraksta veidošana. (1 h)
15. Informācijas plūsmas mehānisma veidošana un veicināšana ES projektos. (1 h)
16. ES projekti un partnerattiecību uzturēšana ar projektā iesaistītām institūcijām. (1 h)

Praktisko darbu saraksts (32 stundas)

1. ES projekta pieteikuma sagatavošana – iepazīšanās ar projekta vadlīnijām, projekta pamatojums – aktualitāte (problēma), mērķis, uzdevumi; sagaidāmie rezultāti, tajā skaitā kontroldarbs. (2 h)
2. ES projekta apraksts – aktivitātes, projekta budžeta sastādīšana, laika grafika sastādīšana. (10 h)
3. Laika menedžments ES projektos: personīgais, grupas un projekta. Laika plānošanas metodes. (2 h)
4. ES projekti un riski tajos, risku veidi, identifikācija un izvērtēšana. Risku novēršanas/mazināšanas pasākuma apraksta veidošana ES projektos, tajā skaitā kontroldarbs. (6 h)
5. ES projekta komandas veidošanas process. (6 h)
6. Eiropas Savienības projekta publicitātes pasākumu izstrāde. (2 h)

7. Informācijas plūsmas mehānisma veidošana un veicināšana ES projektos. Partnerattiecību uzturēšana ar projektā iesaistītām institūcijām. Prezentācijas pamati. Verbālās, neverbālās un vizuālās prezentācijas pamatprincipi, lai veiksmīgi prezentētu projektu. Projekta prezentācija. (4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta divi kontroldarbi: 1) par projektu vispārējiem jautājumiem; ES fondiem, struktūrfondiem; projektu vadlīnijām un to nozīmi; 2) par projekta veidošanas, izvērtēšanas un apstiprināšanas procesu. Studentu grupai jāizstrādā projekta pieteikums, jāprezentē tas praktiskajās nodarbībās. Studiju kursa noslēgumā jākārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāizstudē projektu veidošanas vispārējie nosacījumi un to veidi. Jāiepazīstas ar apstiprinātiem ES struktūrfondu un fondu projektiem. Patstāvīgi jāiegūst informācija projekta pieteikuma veidošanai.
Jāsagatavojas eksāmenam, sagatavojot atsevišķus jautājumus patstāvīgās studijās, kurus iesaka mācībspēks.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošā kopējo gala vērtējumu studiju kursā veido: 10% pirmais kontroldarbs; 10% otrais kontroldarbs; 30% darba novērtējums ES projekta pieteikuma sagatavošanā un 50% gala eksāmena vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Dienas Bizness. Projektu vadīšana (2015). Pieejams: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata/lasit/nodala/0
2. ES fondu ieguldījums pa reģioniem un nozarēm. Pieejams: https://www.esfondi.lv/es-fondu-investiciju-progress-latvijas-regionos-un-pasvaldibas
3. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. Project management: a managerial approach: international student version. John Wiley & Sons, 2010. p.587
4. Jangs T. L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ( sērija: Bizness un Karjera)

5. Rokasgrāmata projektu vadīšanā (2013.) NK Konsultāciju birojs. 2013., 182.lpp.

Papildliteratūra

1. Batchelor M. Project Management Secrets: The eksperts tell all! London: Harper Collins Publishers, 2010. 128 p.
2. BC Open Textbooks Open Textbooks Adapted and Created by BC Faculty
Pieejams: https://opentextbc.ca/projectmanagement/
https://opentextbc.ca/projectmanagement/front-matter/introduction-2/
3. Džounss R. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
4. Projektu vadība. Tulkoj. no angļu val. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp. (Grāmatu sērija Harvard Business Review on)
5. Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētos projektos? Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/rokasgramataesf.pdf

6. Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam, Finanšu ministrija. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267069-par-partneribas-ligumu-eiropas-savienibas-investiciju-fondu-2014-2020-gada-planosanas-periodam

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra: https://cfla.gov.lv/lv/
3. Eiropas Savienības finansējums: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_lv
4. ES fondu Latvijā oficiālā mājaslapa: https://esfondi.lv/sakums
5. Latvijas Republikas tiesību akti: www.likumi.lv
6. Lauku atbalsta dienests: www.lad.gov.lv
7. LR Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv

8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra: www.liaa.gov.lv

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss (3.daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.