Код курса Ekon3100

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса18.09.2019

Разработчик курса

author

Jolanta Vjakse

Предварительные знания

Ekon1024,

Ekon2029,

Ekon2081,

Ekon2121,

Ekon3111,

VadZ4054,

Предыдущая версия курса

EkonB011 [GEKOB011]

Учебная литературa

1. Dienas Bizness. Projektu vadīšana (2015). Pieejams: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata/lasit/nodala/0
2. ES fondu ieguldījums pa reģioniem un nozarēm. Pieejams: https://www.esfondi.lv/es-fondu-investiciju-progress-latvijas-regionos-un-pasvaldibas
3. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. Project management: a managerial approach: international student version. John Wiley & Sons, 2010. p.587
4. Jangs T. L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ( sērija: Bizness un Karjera)

5. Rokasgrāmata projektu vadīšanā (2013.) NK Konsultāciju birojs. 2013., 182.lpp.

Дополнительная литература

1. Batchelor M. Project Management Secrets: The eksperts tell all! London: Harper Collins Publishers, 2010. 128 p.
2. BC Open Textbooks Open Textbooks Adapted and Created by BC Faculty
Pieejams: https://opentextbc.ca/projectmanagement/
https://opentextbc.ca/projectmanagement/front-matter/introduction-2/
3. Džounss R. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
4. Projektu vadība. Tulkoj. no angļu val. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp. (Grāmatu sērija Harvard Business Review on)
5. Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētos projektos? Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/rokasgramataesf.pdf

6. Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam, Finanšu ministrija. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267069-par-partneribas-ligumu-eiropas-savienibas-investiciju-fondu-2014-2020-gada-planosanas-periodam

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra: https://cfla.gov.lv/lv/
3. Eiropas Savienības finansējums: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_lv
4. ES fondu Latvijā oficiālā mājaslapa: https://esfondi.lv/sakums
5. Latvijas Republikas tiesību akti: www.likumi.lv
6. Lauku atbalsta dienests: www.lad.gov.lv
7. LR Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv

8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra: www.liaa.gov.lv