Код курса Ekon3100

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса18.09.2019

Разработчик курса

author

Jolanta Vjakse

Предварительные знания

Ekon1024,

Ekon2029,

Ekon2081,

Ekon2121,

Ekon3111,

VadZ4054,

Учебная литературa

1. Dienas Bizness. Projektu vadīšana (2015). Pieejams: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata/lasit/nodala/0
2. ES fondu ieguldījums pa reģioniem un nozarēm. Pieejams: https://www.esfondi.lv/es-fondu-investiciju-progress-latvijas-regionos-un-pasvaldibas
3. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. Project management: a managerial approach: international student version. John Wiley & Sons, 2010. p.587
4. Jangs T. L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ( sērija: Bizness un Karjera)

5. Rokasgrāmata projektu vadīšanā (2013.) NK Konsultāciju birojs. 2013., 182.lpp.

Дополнительная литература

1. Batchelor M. Project Management Secrets: The eksperts tell all! London: Harper Collins Publishers, 2010. 128 p.
2. BC Open Textbooks Open Textbooks Adapted and Created by BC Faculty
Pieejams: https://opentextbc.ca/projectmanagement/
https://opentextbc.ca/projectmanagement/front-matter/introduction-2/
3. Džounss R. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
4. Projektu vadība. Tulkoj. no angļu val. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp. (Grāmatu sērija Harvard Business Review on)
5. Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētos projektos? Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/rokasgramataesf.pdf

6. Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam, Finanšu ministrija. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267069-par-partneribas-ligumu-eiropas-savienibas-investiciju-fondu-2014-2020-gada-planosanas-periodam

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra: https://cfla.gov.lv/lv/
3. Eiropas Savienības finansējums: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_lv
4. ES fondu Latvijā oficiālā mājaslapa: https://esfondi.lv/sakums
5. Latvijas Republikas tiesību akti: www.likumi.lv
6. Lauku atbalsta dienests: www.lad.gov.lv
7. LR Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv

8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra: www.liaa.gov.lv