Kursa kods Citi5012

Kredītpunkti 3

Riski darba vidē

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar fizikāliem, fiziskiem, psiholoģiskiem, ķīmiskiem un bioloģiskiem riskiem, un traumas izraisošiem faktoriem (darba vietas iekārtojums, darba aprīkojums, rokas darba rīki, iekšējais transports, nodarbinātā kvalifikācija un rīcība),ergonomiskiem,elektrobīstamības un ugunsbīstamības riskiem, to noteikšanu, novērtēšanu, kā arī risku kvalitatīvās un kvantitatīvās novērtēšanas metodēm. Iepazīstina ar darba vides kaitīgo faktoru mērīšanas iekārtām un metodēm un mērījumu rezultātu dokumentēšanu un priekšlikumu izstrādi risku faktoru novērtēšanai un samazināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par darba vides riskiem iestāžu un uzņēmumu darbībā;
• prasmes formulēt un atpazīt darba vides riskus, izveidot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm;
• kompetence - veikt darba vides iekšējo uzraudzību, analizēt un prognozēt darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prasības darba videi. (lekc.)
2 Fizikālie riska faktori. (lekc.)
3 Fiziskie riska faktori. (lekc.
4 Bioloģiskie un ķīmiskie riska faktori. (lekc.)
5 Psiholoģiskie faktori. (lekc.)
6 Traumatisma riska faktori.(lekc.)
7 Darba aizsardzības prasības strādājot ar displeju. (lekc.)
8 Riska novērtēšanas metodes. (lekc.)
9 Darba aizsardzības pasākumu plānošana. (lekc.)
10 Darba aizsardzības pasākumu finansēšana. (lekc.)
11 Darba vides fizikālo riska faktoru mērīšana. (pr.d)
12 Darba vides ķīmisko riska faktoru mērīšana. (pr. d.)
13 Darba vides riska faktoru novērtēšana. (pr. d.)
14 Kvalitatīvā riska novērtēšana, izmantojot riska matricas. (pr. d.)
15 Kvantitatīvā riska novērtēšanas metožu izmantošana. (pr.d.)
16 Darba vides iekšējās uzraudzības un kontroles pasākumu plāna izstrādāšana. (pr.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens par studiju kursā aplūkotajiem jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Darba drošība. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Papildliteratūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Darba higiēna. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 180 lpp.
3. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Medicīnas apgāds, 2015. 534 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.