Kursa kods Citi3044

Kredītpunkti 1.50

Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

Aizstātais kurss

CitiM002 [GCITM002] Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I

Kursa anotācija

Ugunsdrošības organizēšana uzņēmumā. Ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums. Rīcības plāna izstrāde ugunsgrēka gadījumam un profilaksei. Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likums. Ugunsdrošības noteikumi. Darbi sprādzienbīstamā vidē un to risku novērtēšana. Riski ugunsgrēka un citās ārkārtas situācijās. Ārkārtas situācijas, to noskaidrošana, novērtēšana un reaģēšana uz tām. Cilvēku rīcība ārkārtējās situācijās, to individuālā un kolektīvā aizsardzība. Ražošanas objektu nodrošināšana ārkārtējās situācijās. Cilvēku aizsardzība ārkārtējās riska situācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas un kritiska izpratne par ugunsdrošības un civilās aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā (tests); prasmes izveidot ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā (praktiskie darbi); kompetence - sadarbībā ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistu savas kompetences ietvaros rīkoties ārkārtas situācijās (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ugunsdrošība (ievads). Degšanas process un ugunsbīstamība.(lekc.)
2 Ugunsgrēku risku novērtēšana. (lekc.)
3 Ugunsdrošības nodrošinājums. (lekc.)
4 Ugunsdzēšanas līdzekļi. (lekc.)
5 Pretavārijas gatavība objektā. (lekc.)
6 Ugunsaizsardzības plānu izstrāde. (praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra beigās studenti kārto ieskaiti. Tiesības kārtot ieskaiti ir tikai tiem studentiem, kuri iepriekš ir izstrādājuši un aizstāvējuši praktiskos darbus. Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nokārtojuši testu par patstāvīgo darbu ar novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles un aizstāvējuši praktisko darbus. Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs: Jāsagatavo konspekts par civilās aizsardzības normatīvajiem dokumentiem, iesniedzams elektroniski uz 3 lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nokārtots tests (5-10 jautājumi) un nostrādāti praktiskie darbi.

Obligātā literatūra

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu.: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Kusiņš J. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis, Mārupe: Drukātava, 2011. 377 lpp.
4. Jemeļjanovs V., Sulojeva J.Civilā aizsardzība:laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.

Papildliteratūra

1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
2. Darba attiecības [elektronisks resurss]; Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM.
3. Aškrofta F. Uz izdzīvošanas robežas. Rīga: Avots, 2002. 455 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.