Kursa kods Citi2035

Kredītpunkti 4.50

Amatniecības pamati

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar amatniecības veidiem un organizācijas formām, veicina studentu radošo spēju attīstību jaunu produktu radīšanā vai ideju realizēšanā. Rada izpratni par pašreizējo situāciju amatniecības tirgū un par amatnieku kā meistaru, no kura var pārņemt zināšanas vai iesaistīt viņu savā radošajā darbībā, tādējādi stiprinot saites un atbalstot vietējo kopienu, kā arī par iespējām amatniecības produkta realizācijā Latvijā un ārpus tās. Kurss rada izpratni par dažādajām ar amatniecību un radošo industriju saistītajām institūcijām un sadarbību ar tām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
zināšanas: par amatniecības veidiem un organizācijas formām, par dažādajām organizācijām un sadarbības veidiem ar tām (kontroldarbs), amatniecības produktu realizācijas iespējām Latvijā un ārpus tās (sava produkta relaizācijas plāns);
prasmes: izpētīt amatniecības tirgu Latvijā un ārpus tās un spēt piedāvāt inovatīvu amatniecības produktu tajā vai realizēt jaunu ideju, sadarboties ar amatniekiem (izpētes darbs, sekošana amatniekam);

kompetence: izvēlēties savam darbības veidam piemērotāko amatniecības organizācijas formu, atrast savu vietu amatniecības tirgū (produkta prototipa izveide un prezentēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Amatniecības vēsture, ieskats amatniecības attīstības gaitā - lekcija 2 h
2. Amatniecība Latvijā. Amatniecības atbalsta institūcijas – lekcija 3 h, praktiskie darbi 2 h (izpētes darbs)
3. Amatniecības darbības veidi un organizācijas formas. Praktiskā lietvedība – lekcija 2 h
Kontroldarbs 1h
4. Amatniecības tirgus izpēte Latvijā. Tendences. Sadarbība ar amatniekiem – lekcija 2 h, praktiskais darbs 2 h (sekošana amatniekam)
5. Amatniecības produkts kā biznesa ideja. Inovatīvi produkti.– lekcija 2 h, praktiskie darbi 2h (ideja par savu produktu)
6. Amatniecības tirgus segmentēšana - lekcija 2h, seminārs 2 h
7. Amatniecības produkta pircējs- lekcija 2 h, seminārs 1h, praktiskie darbi 2 h (pircēja profila izveide)
8. Konkurence. Produkta cenas noteikšana – lekcija 3 h, praktiskais darbs 2 h (sava produkta cenošana, konkurentu apzināšana)
9. Zīmols – lekcija 1h, seminars 1 h, praktiskias darbs 1h (zīmola profila izveide)
10. Amatniecības produktu realizācijas iespējas Latvijā un ārzemēs – lekcija 2 h, seminārs 1 h
11. Amatniecības produktu realizācijas iespējas Latvijā un ārzemēs interneta vidē- lekcija 2 h, seminars 1 h
12. Prezentēšana par amatnieku, kam sekoja – praktiskie darbi 3 h
13. Amatniecības produkta prototipa un realizēšanas plāna prezentēšana- praktiskie darbi 4h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīts kontroldarbs, dalība nodarbībās, iesniegti visi praktiskie darbi, prezentācijas, izveidots un prezentēts izstrādājuma prototips

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izpētes darbs - sava novada tuvumā esošo amatniecības institūciju un amatnieku apzināšana, viņu darbības izpēte
Sekošana amatniekam - students izvēlas amatnieku, kura darbībai seko visa kursa garumā, iesaka risinājumus darbības uzlabošanā. Prezentē rezultātus.
Sava produkta prototips - students, iepazīstoties ar pašreizējām tendencēm amatniecības tirgū, rada ideju par savu produktu (vai produktu amatniekam, kuram seko), kuru kursa laikā attīsta (balstoties uz dizaina domāšanas principiem), izveidojot potenciālā pircēja profilu, domājot par zīmolu, pārdošanas kanāliem, cenošanu utt.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visi darbi tiek vērtēti ar atzīmi, kas veido vidējo vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Auziņš A. (2006). Amatu noslēpumi. Rīga: Antēra, 165, [2] lpp.
2. Amatniecibas un mākslas centri (2010). Jelgava : Zemgales plānošanas reģions, 28 lpp.
3. Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=10&hl=1
4. Rurāne M. (2007) Uzņēmuma finanses. R.: Jumava, 266 lpp.
5. Bušmane E. (2019) Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Izdevniecība: Design Elevator
6. Hammonds Dž. (2008) Tava biznesa zīmols. Rīga, SIA Lietišķas informācijas dienests, 239 lpp.

7. Brenegena A. (2019) Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un dizaineriem. Rīga, Jumava, 351 lpp

Papildliteratūra

1. Latvijas Amatniecības kamera. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://www.lak.lv/pub/
2. Likums par amatniecību. [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.02.1993. Stājas spēkā: 11.03.1993.. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=63052
3. Radošā amatniecība. Pieredze. Izaicinājumi (2014). Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 57 lpp.
4. Etsy news. Pieejams: https://blog.etsy.com/news/category/trends/
5. Etsy school. Pieejams: https://etsy-school.tumblr.com/

6. Seller Handbook. Pieejams: https://www.etsy.com/seller-handbook?ref=seller-platform-mcnav

Periodika un citi informācijas avoti

• Amatniecība bez robežām.Tekstils. (2020) Pieejams: https://lpr.gov.lv/lv/2020/amatnieciba-bez-robezam-tekstils/#.X_b5eVUzaUk
• Amatniecība bez robežām. Keramika (2020) Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=A62gj8Bzpt0&ab_channel=Latgalespl%C4%81no%C5%A1anasre%C4%A3ions
• Amatniecība bez robežām. Koks (2020) Pieejams: https://lpr.gov.lv/lv/2020/80382/#.X_b59lUzaUk

• Amatniecība bez robežām. Metāls (2020) Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=lEtGx7QYivk&ab_channel=Latgalespl%C4%81no%C5%A1anasre%C4%A3ions

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība” un pilna un nepilna laika studijās.