Код курса Citi1018

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента32

Дата утвеждения курса16.02.2016

Разработчики курса

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Nataļja Vronska

author

Zane Beitere-Šeļegovska

Учебная литературa

• Augstskolu likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
• LLU Studiju nolikums. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2020-06/16_Studiju_nolikums.pdf
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pieejams: http://www.llu.lv
• Produktu dizainera profesijas standarts. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0360.pdf
• LLU bibliotēka. Pieejams: https://llufb.llu.lv/lv
• Beitere-Šeļegovska Z., Dukulis I., Briede B., Vronska N., Paulsone I., Boldiševica L. Diplomprojekta izstrāde. Metodiskie norādījumi profesionālā bakalaura studiju programmas Dizains un amatniecība studentiem. Jelgava: LLU, 2020. 27 lpp. URL: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/2020%20Diplomprojekta%20metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi_IMI.pdf.
• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.

Дополнительная литература

1. Pirmkursnieka ceļvedis: atbildes uz jautājumiem par studijām, studenta dzīvi un finansēm. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/files/articles/llu-pirmkursnieka-celvedis-2020.pdf
2. LLU Tehniskā fakultāte. Pieejams: http://www.tf.llu.lv

3. De Bono E. Kā gūt radošas idejas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 175 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Fold. Pieejams: http://www.fold.lv
2. Latvijas Dizaineru savienība. Pieejams:http://www.design.lv
3. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Pieejams: http://lnmm.lv/lv/dmdm