Kursa kods Citi1018

Kredītpunkti 3

Ievads studijās

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Sniegt studentiem priekšstatu un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, pievēršot uzmanību studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai; padziļināt izpratni par dizainera profesijas īpatnībām, dizaina domāšanas un radošās domāšanas nozīmību, ievadīt studentus profesionālās bakalaura studiju programmas „Dizains un amatniecība” studijās, iepazīstināt ar prasībām studiju darbu izstrādē. Kursa ietvaros tiek īstenota izbraukuma mācību ekskursija uz SIA LBTU Mācību un pētījumu saimniecību "Vecauce".

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot augstākās izglītības un studiju būtību, līmeņus un modeļus; izprot un nosauc faktus par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU), izprot fakultātes un studiju programmas attīstības vēsturi, profesionālā bakalaura studiju programmas “Dizains un amatniecība” saturu un sagaidāmajiem studiju rezultātiem; dizainera profesijas standartu, dizaina tendencēm, dizaina domāšanu, amatniecības saistību ar dizainu (žurnāla atvērums par dizaina tendencēm); portfolio veidošanas nozīmi; studiju darbu izstrādes prasībām.
Prasmes: prot pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai (praktiskie darbi), domāt radoši, ģenerēt idejas, (radošie uzdevumi)
Kompetence: studiju procesa pamatprincipu novērtēšana studiju uzsākšanā izvēlētajā studiju programmā un sekmīgas studijas - eseja, praktiskie darbi. Spēj izvērtēt un izmantot atbilstošās zināšanas un prasmes par dokumentu noformēšanu – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Augstākās izglītības pamati – lekcija 1h
2. LBTU, studiju sistēma un studiju process – lekcija 2h
3. Studiju normatīvā bāze Latvijā, LBTU un IITF – lekcija 1h
4. IITF, tās muzeja ekspozīcija – lekcija 1h, praktiskie darbi 2 h (Eseja par studiju izvēli un iespaidiem)
5. IITF studiju programmas un bāze, laboratorijas – lekcija 1h
6. Studentu tradīcijas: Azemitologa svētki, Mehu dienas, Studentu diena u.c. – lekcija 1h, praktiskie darbi 3 h
7. LBTU Fundamentālā bibliotēka. Bibliotēkas veidotās datubāzes un katalogi. Pieejamas pasaules datubāzes (praktiskie darbi – 2 h)
8. Studiju procesa aktuālās problēmas – lekcija 1 h, praktiskie darbi 1 h
9. Stipendijas un rotācijas kārtība LBTU – lekcija 1 h
10. Profesionālā bakalaura studiju programma “Dizains un amatniecība” – lekcija 2 h (eseja)
11. Dizaina tendences, dizains Latvijā – lekcija 1h (žurnāla atvērums)
12. Radošā domāšana – praktiskie darbi 2 h (radošie uzdevumi)
13. Dizaina domāšana – lekcija 1h, praktiskie darbi 1 h (radošie uzdevumi)
14. Portfolio veidošana, tā nozīme dizainera profesijā – lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
15. Studiju darbu noformēšana (Lekcija – 2 h, praktiskie darbi – 4 h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti studentiem:
• apmeklēti 75% nodarbību;
• visi patstāvīgie un praktiskie darbi ieskaitīti;
• apmeklēta mācību ekskursija Vecaucē;
• papildus vērtējumu dod dalība Azemitologa svētku pasākuma organizēšanā un norisē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- patstāvīgie un praktiskie darbi;
- ideju ģenerēšana un/vai dalība Azemitologa svētku pasākumā;
- eseja par savas profesijas izvēli un mērķiem, kā arī pirmajiem iespaidiem LBTU
- uz dizaina tendencēm balstīta žurnāla atvēruma izveidošana;
- uzdevumi radošās domāšanas attīstīšanai;
- praktiska studiju darbu tekstu noformēšana;
- portfolio izveidošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma un dalības nodarbībās (arī iesaistes Azemitologa svētku norisē)un izbraukuma mācību ekskursijā.

Obligātā literatūra

• Augstskolu likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
• LBTU Studiju nolikums. Pieejams: https://mans.lbtu.lv/sites/default/files/2023-06/Studiju_nolikums_2023.pdf
• Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv
• Produktu dizainera profesijas standarts. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0360.pdf
• LBTU bibliotēka. Pieejams: https://lbtufb.lbtu.lv/lv
• Beitere-Šeļegovska Z., Dukulis I., Briede B., Vronska N., Paulsone I., Boldiševica L. Diplomprojekta izstrāde. Metodiskie norādījumi profesionālā bakalaura studiju programmas Dizains un amatniecība studentiem. Jelgava: LBTU, 2022. 26 lpp. URL: https://www.tf.lbtu.lv/sites/tf/files/files/lapas/2022_DA_dipl_proj_met_norad.pdf

• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.

Papildliteratūra

1. Pirmkursnieka ceļvedis: atbildes uz jautājumiem par studijām, studenta dzīvi un finansēm. Pieejams: https://www.lbtu.lv/sites/default/files/files/articles/20220901_celvedis.pdf
2. LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte. Pieejams: https://www.iitf.lbtu.lv/lv

3. De Bono E. Kā gūt radošas idejas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 175 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Fold. Pieejams: http://www.fold.lv
2. Latvijas Dizaineru savienība. Pieejams:http://www.design.lv
3. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Pieejams: http://lnmm.lv/lv/dmdm

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" obligātajā daļā