Kursa kods BūvZ6050

Kredītpunkti 3

Ģeodēziskie instrumenti

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunārs Silabriedis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ5055, Ģeodēziskās atbalsta sistēmas veidošana un uzturēšana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par ģeodēzisko instrumentu uzbūvi un pielietojumu. Studenti iepazīstas ar ģeodēzisko instrumentu vēsturisko attīstības hronoloģiju, optiskajām uzbūves pamatprasībām, tehnoloģiskajiem “lēcieniem”, uzbūvē. Studenti apgūst ģeodēzisko instrumentu uzbūvi, uzstādīšanu, nolasīšanu, regulēšanu un ģeodēziskā instrumenta precizitātes noteikšanu. Tiek iegūtas zināšanas par ģeodēzisko instrumentu uzglabāšanas, transportēšanas, kopšanas nosacījumiem, iespējamajiem bojājumiem un to novēršanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dažādu ģeodēzisko instrumentu sistēmu uzbūvi, mērījumu realizācijā pielietotās instrumentu sistēmas un palīgierīces – kontroldarbs, diskusija.
Prot pielietot zināšanas par dažādas uzbūves un precizitātes ģeodēzisko instrumentu mērīšanas metodēm, novērtēt novērojumu precizitāti, izpildīt pārbaudes un regulēšanu – kontroldarbs, diskusija, praktiskie darbi.
Spēj pielietot iegūtās zināšanas ģeodēzisko instrumentu pārbaudēs un izmantošanai dažādu precizitāšu ģeodēzisko tīklu un atskaites sistēmu rekonstrukcijā un izveidē – kontroldarbs, diskusija, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads ģeodēzisko instrumentu attīstībā. (1h)
2. Plakanais un sfēriskais spogulis. Atstarotāj un lauzējprizmas. Stara laušana ar sfēriskām virsmām. Lēcas. Optisko sistēmu trūkumi un izšķirtspēja. (1h)
3. Lupa un mikroskops. Ģeodēzisko instrumentu tālskati. (1h)
4. Instrumentu lineārās un riņķa skalas, to izveidošanas paņēmieni. (1h)
5. Skalu nolasīšanas ierīces: nonijs, mikroskops ar svītru, ar skalu un ar mikrometru. Kodēto limbu nolasīšana. (1h)
6. Līmeņrāži, to uzbūve. Līmeņrāža iedaļas vērtība, tās noteikšana. (1h)
7. Slīpuma kompensatori, to konstrukcijas un izpēte. Vertikālo un horizontālo asu sistēmas. (1h)
8. Teodolīti, to iedalījums un uzbūve. Optiskie, elektroniskie un lāzera teodolīti. (1h)
9. Nivelieri, to iedalījums un uzbūve. Lāzera un digitālie nivelieri. (1h)
10. Elektroniskie tahimetri. Tālmēri. (1h)
11. Ģeodēzisko instrumentu kopšanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumi. Instrumentu bojājumi, to novēršana. (1h)
12. Ģeodēzisko instrumentu pielietojums dažādas precizitātes ģeodēzisko atskaišu sistēmu rekonstrukcijā un izveidē. (1h)

Praktiskie darbi (12h)
1. Izstrādāt pamatojumu specifikācijai ģeodēziskajiem instrumentu dotu ģeodēzisko darbu realizācijai; (12h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Kopēji gala vērtējumu veido:
- mutisks pārbaudījums (kontroldarbs) par teorētisko daļu;
- patstāvīgie darbi;
- praktisks uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos un mājas darbos apgūtajām tēmām.
Izstrādātajiem praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem, jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir jāveic literatūras un normatīvo aktu atlasīšana un studijas, sagatavošanās praktiskajiem darbiem.
Praktisko darbu aprakstu sagatavošana pēc to praktiskās daļas izstrādes.
Gatavošanās mutiskajam gala pārbaudījumam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta snieguma vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīva vērtējuma, kura procentuālais sadalījums ir šāds:
• mutiskais pārbaudījums – 40%;
• praktiskie darbi – 40 %;
• patstāvīgie darbi - 20 %.

Obligātā literatūra

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga, RTU, 2007.
Tiešsaistē https://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga:VZD, 2001.
4. "Mikro-g LaCoste absolūtie gravimetri"[tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.] Pieejams: http://microglacoste.com/absolutemeters.php).
5. Zhiping Lu, Yunying Qu, Shubo Qiao. Geodesy: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems, Springer, Berlin, Heidelberg. 2014, 328 lpp. p.

Papildliteratūra

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Periodika un citi informācijas avoti

www.mernieks.lv; www.lgia.gov.lv; www.gim-internationa.com; www.iugg.com

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās