Code du cours BūvZ3169

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.01.2022

Auteur du cours

author

Vivita Puķīte

Manuels

1. Zinātniskās darbības likums: LR likums, [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005; stājas spēkā 19.05.2005. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=107337
2. Vedins I. Zinātne un patiesība. – Rīga, Avots, 2008. – 702 lpp.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo studiju programmu studentiem. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2008. – 352 lpp.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Otrais aktualizētais izdevums. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2014. – 352 lpp.
5. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu/ Zin.red. S.Mežinska. – Rīga: SIA „Jāņa Rozes apgāds”, 2006. – 315 lpp.
6. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi / Sast. U.Kļaviņš, R.Sudārs, A.Jankava u.c.. – Jelgava: LLU, 2017. – 46 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Ouvrages supplémentaires

1. Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. – Rīga, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2012. – 639 lpp.
2. Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862 – 1990. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. – 309 lpp.
3. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. - R.: Zvaigzne, 1989. – 296 lpp.
4. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti: mācību līdzeklis / Sast. prof. Dr.hab.oec. V.Kozlinskis. – Jelgava.: LLU, 2001.-66 lpp.
5. Lauksaimniecības zinātne Latvijā, 1950-1990., senioru skatījumā / Sast. E.Bērziņš. – Jelgava: LLU, 2000.-223 lpp.
6. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā, 1862-1999.: Enciklopēdija. – Jelgava: LLU, 1999.-373 lpp.
7. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. – Санкт-Петербург: Pечь, 2008. – 175 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Baltic Surveying: Interantional Scientific Journal. ISSN 2255-999X [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
2. Baltic Surveying: Proceedings of Scientific Methodical Conference. ISSN 2243-6944 [tiešsaiste].Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
3. Students ceļā uz zinātni: studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. Jelgava, LLU [tiešsaiste].Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/students-cela-uz-zinatni