Kurs-Code BūvZ3169

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vivita Puķīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zinātniskās darbības likums: LR likums, [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005; stājas spēkā 19.05.2005. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=107337
2. Vedins I. Zinātne un patiesība. – Rīga, Avots, 2008. – 702 lpp.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo studiju programmu studentiem. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2008. – 352 lpp.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Otrais aktualizētais izdevums. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2014. – 352 lpp.
5. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu/ Zin.red. S.Mežinska. – Rīga: SIA „Jāņa Rozes apgāds”, 2006. – 315 lpp.
6. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi / Sast. U.Kļaviņš, R.Sudārs, A.Jankava u.c.. – Jelgava: LLU, 2017. – 46 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Weiterfuhrende Literatur

1. Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. – Rīga, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2012. – 639 lpp.
2. Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862 – 1990. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. – 309 lpp.
3. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. - R.: Zvaigzne, 1989. – 296 lpp.
4. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti: mācību līdzeklis / Sast. prof. Dr.hab.oec. V.Kozlinskis. – Jelgava.: LLU, 2001.-66 lpp.
5. Lauksaimniecības zinātne Latvijā, 1950-1990., senioru skatījumā / Sast. E.Bērziņš. – Jelgava: LLU, 2000.-223 lpp.
6. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā, 1862-1999.: Enciklopēdija. – Jelgava: LLU, 1999.-373 lpp.
7. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. – Санкт-Петербург: Pечь, 2008. – 175 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltic Surveying: Interantional Scientific Journal. ISSN 2255-999X [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
2. Baltic Surveying: Proceedings of Scientific Methodical Conference. ISSN 2243-6944 [tiešsaiste].Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
3. Students ceļā uz zinātni: studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. Jelgava, LLU [tiešsaiste].Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/students-cela-uz-zinatni