Kursa kods BūvZ3169

Kredītpunkti 3

Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dod priekšstatu par zinātni un zinātniski pētniecisko darbu, zinātnes organizāciju Latvijā. Studiju kursā apskatīti studentu zinātniski pētnieciskā darba veidi un organizācija. Bibliogrāfijas un informācijas avotu izmantošana zinātniskajā darbā. Apskatīti tematikas izvēles nosacījumi, pētnieciskā darba izstrādes metodika. Kursā piedāvātas plašāk pielietojamās metodes un to izvēles nosacījumi. Pētījumu rezultātu noformēšana un novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina zinātni un zinātniski pētniecisko darbu, zinātniskā darba organizāciju Latvijā, zināšanas par zinātniski pētnieciskā darba izstrādes metodiku un pētījumu rezultātu noformēšanu. Zināšanas novērtējamas pēc analītiskā literatūras apskata.
• Prot organizēt un plānot zinātniskos pētījumus, pielietot pētnieciskā darba metodes, noformēt un novērtēt pētījumu rezultātus. Prasmes novērtējamas pēc analītiskā literatūras apskata.
• Spēj novērtēt zinātnes un pētniecības lomu un prot radīt jaunas pieejas specialitātes jomu inovatīvā attīstībā. Kompetences novērtējamas pēc analītiskā literatūras apskata.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Zinātne un zinātniski pētnieciskais darbs 2 h.
2. Zinātnes organizācija un zinātnisko darbinieku sagatavošana Latvijā – 2 h.
3. Studentu zinātniskā darba veidi un organizācija – 1 h.
4. Zinātniskās pētniecības darba posmi un tematika – 1 h.
1. praktiskais darbs - Tēmas izvēle un formulēšana – 2 h.
5. Zinātniskās informācijas meklēšana un literatūras apskata sastādīšana. Datu bāzes – 4 h.
2. praktiskais darbs - Informācijas meklēšana un studijas. Literatūras saraksts, atsauces, citēšana – 2 h.
1.kontroldarbs: Zinātniskā darba organizācija un pētnieciskā darba posmi. Zinātniskā informācija – 1 h.
6.Pētnieciskā darba izstrādes metodika. Zinātniskās pētniecības darbā visplašāk pielietojamās pētījumu metodes – 4 h.
3.praktiskais darbs - Pētniecības metožu izvēle un pielietošana – 2 h.
7. Zinātniskās pētniecības darba programmas sastādīšana – 2 h.
8. Pētījumu rezultātu noformēšana – 2 h.
9. Pētnieciskā darba efektivitāte un vērtēšana – 2 h.
10. Zinātniski pētnieciskā darba rezultātu ieviešana – 2 h.
2.kontroldarbs: Pētnieciskā darba metodika un noformēšana. Pētījumu efektivitāte – 1 h.
4.praktiskais darbs - Analītiskā literatūras apskata prezentēšana – 2 h.

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
To veido:
• 2 kontroldarbi par teorētiskiem jautājumiem
• izstrādāti praktiskie darbi
• jāiesniedz un jāprezentē referāts (analītiskais apskats) par izvēlēto tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras atlasīšana un studijas, sagatavošanās praktiskajiem darbiem:
- tēmas izvēle (studentam jāiepazīstas ar ģeoinformātikā un tālizpētē veikto pētījumu tematiku, jāizvēlas sev interesējošā tēma un tā jānoformulē);
- literatūras studijas (atbilstoši izvēlētajai tēmai jāpiemeklē informācijas avoti un jāsastāda to bibliogrāfiskais apraksts).
Uz izvēlētās literatūras pamata jāsastāda referāts – analītiskais literatūras apskats par izvēlēto pētījumu tēmu (7 – 10 lpp.) un jāsagatavo prezentācija par to.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites kvalitatīvais vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīva vērtējuma, kura procentuālais sadalījums ir šāds:
• Kontroldarbi – 40%
• Praktiskie darbi – 40 %
• Patstāvīgie darbi - 20 %.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskās darbības likums: LR likums, [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005; stājas spēkā 19.05.2005. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=107337
2. Vedins I. Zinātne un patiesība. – Rīga, Avots, 2008. – 702 lpp.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo studiju programmu studentiem. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2008. – 352 lpp.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Otrais aktualizētais izdevums. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2014. – 352 lpp.
5. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu/ Zin.red. S.Mežinska. – Rīga: SIA „Jāņa Rozes apgāds”, 2006. – 315 lpp.
6. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi / Sast. U.Kļaviņš, R.Sudārs, A.Jankava u.c.. – Jelgava: LLU, 2017. – 46 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Papildliteratūra

1. Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. – Rīga, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2012. – 639 lpp.
2. Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862 – 1990. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. – 309 lpp.
3. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. - R.: Zvaigzne, 1989. – 296 lpp.
4. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti: mācību līdzeklis / Sast. prof. Dr.hab.oec. V.Kozlinskis. – Jelgava.: LLU, 2001.-66 lpp.
5. Lauksaimniecības zinātne Latvijā, 1950-1990., senioru skatījumā / Sast. E.Bērziņš. – Jelgava: LLU, 2000.-223 lpp.
6. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā, 1862-1999.: Enciklopēdija. – Jelgava: LLU, 1999.-373 lpp.
7. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. – Санкт-Петербург: Pечь, 2008. – 175 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Surveying: Interantional Scientific Journal. ISSN 2255-999X [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
2. Baltic Surveying: Proceedings of Scientific Methodical Conference. ISSN 2243-6944 [tiešsaiste].Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
3. Students ceļā uz zinātni: studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. Jelgava, LLU [tiešsaiste].Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/students-cela-uz-zinatni

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās