Код курса BūvZ3169

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.01.2022

Разработчик курса

author

Vivita Puķīte

Учебная литературa

1. Zinātniskās darbības likums: LR likums, [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005; stājas spēkā 19.05.2005. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=107337
2. Vedins I. Zinātne un patiesība. – Rīga, Avots, 2008. – 702 lpp.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo studiju programmu studentiem. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2008. – 352 lpp.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Otrais aktualizētais izdevums. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2014. – 352 lpp.
5. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu/ Zin.red. S.Mežinska. – Rīga: SIA „Jāņa Rozes apgāds”, 2006. – 315 lpp.
6. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi / Sast. U.Kļaviņš, R.Sudārs, A.Jankava u.c.. – Jelgava: LLU, 2017. – 46 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Дополнительная литература

1. Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. – Rīga, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2012. – 639 lpp.
2. Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862 – 1990. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. – 309 lpp.
3. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. - R.: Zvaigzne, 1989. – 296 lpp.
4. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti: mācību līdzeklis / Sast. prof. Dr.hab.oec. V.Kozlinskis. – Jelgava.: LLU, 2001.-66 lpp.
5. Lauksaimniecības zinātne Latvijā, 1950-1990., senioru skatījumā / Sast. E.Bērziņš. – Jelgava: LLU, 2000.-223 lpp.
6. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā, 1862-1999.: Enciklopēdija. – Jelgava: LLU, 1999.-373 lpp.
7. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. – Санкт-Петербург: Pечь, 2008. – 175 с.

Периодика и другие источники информации

1. Baltic Surveying: Interantional Scientific Journal. ISSN 2255-999X [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
2. Baltic Surveying: Proceedings of Scientific Methodical Conference. ISSN 2243-6944 [tiešsaiste].Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
3. Students ceļā uz zinātni: studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. Jelgava, LLU [tiešsaiste].Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/students-cela-uz-zinatni