Course code BūvZ3169

Credit points 3

Basics of Scientific Work in Geoinformatics and Remote Sensing

Total Hours in Course81

Number of hours for lectures24

Number of hours for seminars and practical classes8

Independent study hours49

Date of course confirmation19.01.2022

Responsible UnitInstitute of Land Management and Geodesy

Course developer

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Course abstract

The aim of the study course is to give an idea of science and scientific research work, the organization of science in Latvia. The study course examines the types and organization of students' research work. Use of bibliography and information sources in scientific work. The conditions for choosing the topic, the methodology of research work development are considered. The course offers the most widely used methods and the conditions for their selection. Design and evaluation of research results.

Learning outcomes and their assessment

• Knows science and scientific research work, the organization of scientific work in Latvia, knowledge of the methodology of scientific research work development and presentation of research results. Knowledge should be assessed by analytical literature review.
• Is able to organize and plan scientific research, apply research methods, design and evaluate research results. Skills should be assessed by analytical literature review.

• Is able to appreciate the role of science and research and is able to create new approaches in the field of specialization in innovative development. Competences should be assessed by analytical literature review.

Course Content(Calendar)

Full-time studies:
1. Science and scientific research work 2 h.
2. Organization of science and training of researchers in Latvia - 2 h.
3. Types and organization of students' scientific work - 1 h.
4. Stages and topics of scientific research work - 1 h.
Practical work 1 - Choice and formulation of the topic - 2 h.
5. Searching for scientific information and compiling a literature review. Databases - 4 h.
Practical work 2 - Information search and studies. References, references, citation - 2 h.
Test 1: Organization of scientific work and stages of research work. Scientific information - 1 h.
6. Methodology of research work development. The most widely used research methods in scientific research work - 4 h.
Practical work 3 - Selection and application of research methods - 2 h.
7. Preparation of scientific work program - 2 h.
8. Presentation of research results - 2 h.
9. Efficiency and evaluation of research work - 2 h.
10. Implementation of the results of scientific research work - 2 h.
Test 2: Research work methodology and design. Research effectiveness - 1 h.
Practical work 4 - Presentation of the analytical literature review - 2 h.

Part-time studies:

All topics specified for full-time studies are implemented, but the number of contact hours is 1/2 of the specified number of hours

Requirements for awarding credit points

Test with a mark.
It consists of:
• 2 tests on theoretical issues
• developed practical works

• submit and present a report (analytical review) on the chosen topic.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

Selection of scientific literature and studies, preparation for practical work:
- choice of topic (the student must get acquainted with the topic of research in geoinformatics and remote sensing, choose the topic of interest and formulate it);
- literature studies (according to the chosen topic, search for information sources and compile a bibliographic description).

On the basis of the selected literature, a report should be prepared - an analytical review of the literature on the chosen research topic (pp. 7 - 10) and a presentation on it should be prepared.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The qualitative assessment of the test depends on the cumulative assessment of the semester, the percentage distribution of which is as follows:
• Tests - 40%
• Practical work - 40%

• Independent work - 20%.

Compulsory reading

1. Zinātniskās darbības likums: LR likums, [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005; stājas spēkā 19.05.2005. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=107337
2. Vedins I. Zinātne un patiesība. – Rīga, Avots, 2008. – 702 lpp.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo studiju programmu studentiem. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2008. – 352 lpp.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Otrais aktualizētais izdevums. – Rīga, SIA „Biznesa Augstskola Turība”: 2014. – 352 lpp.
5. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu/ Zin.red. S.Mežinska. – Rīga: SIA „Jāņa Rozes apgāds”, 2006. – 315 lpp.
6. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi / Sast. U.Kļaviņš, R.Sudārs, A.Jankava u.c.. – Jelgava: LLU, 2017. – 46 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Further reading

1. Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. – Rīga, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2012. – 639 lpp.
2. Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862 – 1990. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. – 309 lpp.
3. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. - R.: Zvaigzne, 1989. – 296 lpp.
4. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti: mācību līdzeklis / Sast. prof. Dr.hab.oec. V.Kozlinskis. – Jelgava.: LLU, 2001.-66 lpp.
5. Lauksaimniecības zinātne Latvijā, 1950-1990., senioru skatījumā / Sast. E.Bērziņš. – Jelgava: LLU, 2000.-223 lpp.
6. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā, 1862-1999.: Enciklopēdija. – Jelgava: LLU, 1999.-373 lpp.
7. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. – Санкт-Петербург: Pечь, 2008. – 175 с.

Periodicals and other sources

1. Baltic Surveying: Interantional Scientific Journal. ISSN 2255-999X [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
2. Baltic Surveying: Proceedings of Scientific Methodical Conference. ISSN 2243-6944 [tiešsaiste].Pieejams: http://www.balticsurveying.eu/
3. Students ceļā uz zinātni: studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. Jelgava, LLU [tiešsaiste].Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/students-cela-uz-zinatni

Notes

Professional higher education bachelor’s study programme “Geoinformatics and Remote Sensing” in full-time studies and part-time studies