Kursa kods BūvZ3122

Kredītpunkti 3

Būvprojektu vadība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

BūvZ3111, Būvdarbu tehnoloģija I

BūvZ4098, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

BūvZ4111, Būvdarbu tehnoloģija III

Kursa anotācija

Priekšmeta mērķis ir apgūt daudz stadiju būvprojektēšanas un būvniecības darbu projektu vadīšanas pamatprincipus. Tiek apgūta daudz stadiju būvprojektēšanas un būvniecības projektu vadības kalendāro grafiku izstrāde digitālā vidē ar dažādiem uzdevumu hierarhijas līmeņiem, laika, materiālu un finanšu resursu vajadzību plānošanu un vadību. Tiek apgūta būvprojektu vadības likumdošanas bāze, tanī skaitā būvprojektu autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvobjektu nodošana ekspluatācijā. Praktiski tiek izstrādāts būvprojektu vadīšanas grafiks MS Project datorprogrammā ar visekonomiskākā varianta modelēšanu, variējot ar termiņiem un resursiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Pārzina būvprojektēšanas un būvniecības darbu projektu vadīšanas un plānošanas pamatprincipus. Zināšanas tiek vērtētas rakstiskas ieskaites veidā ar atzīmi.
• Prasmes: Prot pielietot būvniecības terminoloģiju, izstrādāt atbilstošu būvprojekta vadības dokumentāciju dažādās būvprojekta attīstības stadijās, izmantojot digitālas programmas platformas. Prot orientēties būvniecības pilna cikla darbu sastāvā, iesaistītajos būvniecības dalībniekos, būvniecības dalībnieku pienākumos, tiesībās un atbildībā. Tiek vērtēts MS Project vidē izstrādāts kalendārais grafiks ar atzīmi.
• Kompetence: Spēj izstrādāt detalizētus kalendāros grafikus dažādiem būvniecības vadības procesiem. Spēj veikt būvniecības vadības risku izvērtēšanu un ekspertīzi. Prot izvērtēt un ievērot likumdošanas prasības. Tiek vērtēta ar studenta spēju argumentēt un veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto kalendāro grafiku

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (8):
1. Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādes, likumdošanas un praktiskie aspekti, biežāk pieļautās kļūdas praksē (2h).
2. Būvuzraudzības praktiskā realizācija, biežāk pieļautās kļūdas, būvuzraudzības veikšanā izmantoto instrumentu apskats (2h).
3. Autoruzraudzības likumdošana, autoruzraudzības praktiskā realizācija, biežāk pieļautās kļūdas praksē (1h).
4. Ēku nodošana ekspluatācijā (1h).
5. Garantiju veidi un riski būvniecībā (1h).
6. Apdrošināšana būvniecībā. Nozares aktualitātes. (1h).

Praktiskie darbi / semināri (8)
1. Būvniecības projektu vadības uzdevuma sastāva definēšana. (0.5h)
2. Parametri un resursi, savstarpējo saišu apraksts (0.5h)
3. Ierobežojumu, galīgo termiņu un kritisko punktu definēšana būvniecības projektu vadībā (0.5h)
4. Parametru uzstādīšana katram uzdevumam atsevišķi - laiks, finanses, citi resursi. (0.5h)
5. Dažādu iespējamo projekta vadības procesa risku analizēšana un ievērtēšana. (0.5h)
6. Projektu vadības plānošanas un darba informācijas attēlošanas veidi un formāti. Kalendārs, Ganta diagramma, grafiki (0.5h)
7. Faktisko ziņu attēlošana par projekta vadības gaitu, izmaiņu veidi un reģistrēšana (0.5h)
8. Projektu vadības organizatoriski tehniskā sagatavošana, materiālu noformēšana un druka (0.5h)
9. Projektu vadības riski, juridiskie aspekti un atbildība. (0.5h)
10. Kvalitātes kontrole un nodrošināšana būvniecības projektu vadības procesos. (0.5h)
11. Projektu vadības aspekti LR likumdošanā. Nozares aktualitātes. (0.5h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā digitālā vidē, izmantojot datorprogrammu MS Project, jāizdruka un jāizstāv (jāprezentē) brīvi izvēlēta objekta būvprojektēšanas pilna cikla grafiks. Vērtējums - ieskaite ar atzīmi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi apgūstamās tēmas un vingrinājumi:
1. Izvēlētā būvprojekta projektēšanas stadijas kalendārā grafika soļu definēšana
2. Būvprojekta izstrādes atbalsta procesi – topogrāfijas, ģeoloģijas u.c. izstrāde
3. Izvēlēto būvprojekta projektēšanas soļu laika ietilpības noteikšana.
4. Procesu savstarpējā mijiedarbība (linki)
5. Procesu savstarpējās mijiedarbības modelēšana, procesa efektivitātes noteikšana
6. Būvprojekta izstrādes darbu kritiskā ceļa noteikšana, pilnveidošana
7. Grafiskā noformēšana, biežāk pieļauto kļūdu izvērtēšana.
Dažādu digitālo platformu savienojums BIM vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kalendārais grafiks MS Project datora programmā izstrādāts atbilstoši uzdevumam; spēkā esošai likumdošanai; labas būvniecības praksei.
Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci aizstāvot patstāvīgi izstrādāto kalendāro grafiku.

Obligātā literatūra

1. Butkevičs E. (autoru kol.vad.) Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rokasgrāmata. Rīga: Izdevniecība "Dienas Bizness" SIA, Rokasgrāmatu nodaļa, 2011.440 lpp.
2. E. Bērziņš, P. Kārkliņš, I. Lejnieks Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Ričards Džounss Projektu vadības pamati, Rīga: Izdevniecība Lietišķās iznformācijas dienests, 2008. 224 lpp
4. I. Geipele, T. Tambovceva Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 208 lpp

Papildliteratūra

1. Kathy Schwalbe Information Technology Project Management. Cengage Learning, 2009. 490 lpp
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Izvēles kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"