Kursa kods BūvZ3097

Kredītpunkti 3

Būvuzņēmējdarbība I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar būvniecības uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru, valsts un pašvaldības funkcijām būvuzņēmējdarbībā, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesisko bāzi, ar valstiskās uzraudzības un kontroles mehānismu, būvniecības uzņēmuma dibināšanas likumdošanu, būvniecības uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Apgūst zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs
• Zināšanas - par būvuzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru, valsts un pašvaldības funkcijām būvuzņēmējdarbībā, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesisko bāzi, ar valstiskās uzraudzības un kontroles mehānismu, būvuzņēmuma dibināšanas likumdošanu, būvuzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanas bāzi.
• Prasmes – prot pielietot uzņēmējdarbības regulējošos tiesiski normatīvo aktu normas būvniecības uzņēmuma vadīšanas procesā. Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot tiesiski normatīvo aktu normas. Spēj veikt būvuzņēmējdarbību atbilstoši LR tiesiski normatīvajiem aktiem.
• Kompetence - studenti spēj dokumentēt, analizēt un izvērtēt būvuzņēmējdarbību reglamentējošos tiesiski normatīvos aktus, pamatot būvuzņēmējdarbības likumdošanas iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un uz būvuzņēmuma darbību. Spēj izprast un interpretēt tiesiski normatīvo aktu normas.
Vērtēšana: zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta ar 2 kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem, referātu un prezentāciju un noslēguma testu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads kursā "Būvuzņēmējdarbība I" Iepazīšanās ar uzņēmējdarbības regulēšanas valstisko būtību. (2h)
2 Komercdarbība, tās pazīmes un valstiskie regulēšanas paņēmieni. Būvuzņēmējdarbības (komercdarbības) subjekti. (2h)
3. Saimnieciskie darījumi. (2h)
5 Būvuzņēmumu reģistrēšanu, dibināšanu un reorganizāciju reglamentējošā tiesiskā bāze. Kontroldarbs.(2h)
6 Atsevišķi komercdarījumu veidu īpašie noteikumi. Komercdarbību atbalstošā normatīvā bāze. (2h)
11 Valsts un pašvaldību pasūtījumu reglamentējošā tiesiski normatīvā bāze. Publiskās un privātās partnerības reglamentējošās jomas būvniecība. (1h)
12 Uzņēmuma reklamēšanos regulējošā tiesiski normatīvā bāze. (1h)
14. Komercķīlas dibināšanu un reģistrāciju reglamentējošie normatīvie. (1h)
15 Darba aizsardzību regulējošā tiesiski normatīvā bāze. Kontroldarbs (2h)
16 Uzņēmumu maksātnespēju procesu regulējošā normatīvā bāze. Kursa nobeigums. Rezultātu apkopojums.Nozares aktualitātes.(1h)
Semināri:
1.Saimnieciskās darbības normatīvā bāze Latvijā. (2h)
2.LR Likums “Komerclikums”. (2h)
3.Konkurenci regulējošā normatīvā bāze būvniecībā.(2h)
4.Darba attiecību ietekmējošā tiesiski normatīvā bāze. (2h)
Praktiskie darbi:
1.Būvuņēmuma (iestādes/organizācijas) darbības raksturojums (uz praktiska piemēra bāzes).(2h)
2.Būvuzņēmuma (iestādes/organizācijas) darbības izvērtēšana un analīze.(2h)
3.Būvuzņēmuma stratēģisko vērtējumu un attīstības virzienu analīze.(2h)
4.Būvuzņēmējdarbības vides ietekme uz būvniecības nozares, uzņēmuma vai atsevišķu procesu attīstību. Ieteikumi būvuzņēmuma (iestādes/organizācijas) tālākai darbībai. Nozares aktualitātes.(2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem 2 kontroldarbiem par teorētiskiem jautājumiem, praktiskiem darbiem, jāiesniedz un jāaizstāv referāts un prezentācija par izvēlēto tēmu, kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi, kuras vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Referāts par likumdošanas jautājumiem. 2. Prezentācija par referāta tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par būvuzņēmējdarbības likumdošanas, būvniecības organizēšanas, plānošanas un vadīšanas jautājumiem, uzrakstot un aizstāvot referātu (30%), izpildot 2 kontroldarbus (20%) un praktiskos darbus (20%), pārbaudes testu (30%). Kopējais vērtējums ir ieskaite ar atzīmi (100%).

Obligātā literatūra

1. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 27.10.2020.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 20.11.1990. Stājas spēkā: 01.12.1990. [Skatīts 27.10.2020.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Saeimas kārtības rullis: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 28.07.1994. Stājas spēkā: 01.09.1994. [Skatīts 27.10.2020.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517I

Papildliteratūra

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja, 2002. 116 lpp.
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp. Nav LLU FB.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā “Būvniecība”