Code du cours BūvZ3056

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Vilis Upīte

Connaissances de base

Arhi1020,

Arhi2050,

BūvZ1016,

HidZ2005,

MašZ2010,

Manuels

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp. 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.332. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275001-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-221-15-eku-ieksejais-udensvads-un-kanalizacija- 4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.338. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275013-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-15-buvklimatologija-

Ouvrages supplémentaires

Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius: Super namai, 2018. 368 lpp. ISBN 978-609-959-3-7

Périodiques et d`autres ressources d`information

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.