Код курса BūvZ3056

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Vilis Upīte

Предварительные знания

Arhi1020,

Arhi2050,

BūvZ1016,

HidZ2005,

MašZ2010,

Учебная литературa

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp. 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.332. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275001-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-221-15-eku-ieksejais-udensvads-un-kanalizacija- 4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.338. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275013-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-15-buvklimatologija-

Дополнительная литература

Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius: Super namai, 2018. 368 lpp. ISBN 978-609-959-3-7

Периодика и другие источники информации

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.