Kursa kods BūvZ3056

Kredītpunkti 1.50

Ūdensapgāde un kanalizācija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vilis Upīte

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2050, Arhitektūra II

BūvZ1016, Inženierģeodēzija

HidZ2005, Hidraulika

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkliem ir primāra nozīme ēku ekspluatācijā, kurās cilvēki pastāvīgi dzīvo, uzturas, vai veic saimniecisko darbību. Kursa darba ietvaros jāapgūst: pareiza ūdens apgādes sistēmas risinājuma izvēle un tās projektēšanas iemaņas, izmantotā ūdens savākšanas un utilizācijas problēmas risinājumi, būvju un iekārtu konstruktīvie risinājumi, projektu dokumentācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina ar ūdensvadu un kanalizācijas sistēmām saistītus teorijas jautājumus. Jāizstrādā kursa darbs.
Prasmes - spēj veikt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu elementu izvēli. Jāizstrādā kursa darbs.
Kompetence - spēj aprēķināt, novērtēt sistēmu iespējamās nekorektas darbības sekas, spēj plānot sistēmu izbūves darbu secību, drošību, veikt kvalitātes kontroli. Jāizstrādā kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvobjektu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu attīstības apskats. 2 Ūdens patērēšanas ierīces. 3 Sagaidāmie ierīču aprēķina patēriņi. 4 Iekšējā ūdensvada tīkla projektēšana. 5 Iekšējā ūdensvada tīkla aprēķina shēmas izveidošana. 6 Tīkla hidrauliskais aprēķins. 7 Nepieciešamā spiediena aprēķins un salīdzinājums ar iespējamo. 8 Kanalizācijas tīkla projektēšana. 9 Cauruļvadu diametru izvēle iekšējā tīklā. 10 Notekūdeņu aprēķina caurteces noteikšana un novērtējums. 11 Pagalma kanalizācijas tīkla projektēšana. 12 Noteikumi notekūdeņu attīrīšanai un izvadīšanai apkārtējā vidē. 13 Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izvēle un projektēšana. 14 Ūdensvada un kanalizācijas tīkla materiālu specifikācija. 15 Tīklu izbūves ekonomiskie aprēķini. 16 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves tehnoloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst sekmīgs novērtējums kursa darbam 10 ballu sistēmā – ne mazāk, kā 3 balles

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāveic kursa darba izstrāde, balstoties uz metodisko norādījumu prezentācijām, normatīvo un papildliteratūru un konsultējoties ar kursa pasniedzēju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā, vērtējums atkarīgs no darba paskaidrojuma raksta pilnīguma, satura pareizības, grafiskās daļas kvalitātes, atbilstības noformējuma prasībām.

Obligātā literatūra

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp. 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.332. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275001-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-221-15-eku-ieksejais-udensvads-un-kanalizacija- 4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.338. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275013-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-15-buvklimatologija-

Papildliteratūra

Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius: Super namai, 2018. 368 lpp. ISBN 978-609-959-3-7

Periodika un citi informācijas avoti

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.

Piezīmes

Studiju kurss (kursa darbs) iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" pilna laika studijās un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" studiju obligātajā daļā nepilna laika studijās.