Kurs-Code BūvZ3056

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vilis Upīte

Vorkenntnisse

Arhi1020,

Arhi2050,

BūvZ1016,

HidZ2005,

MašZ2010,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp. 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.332. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275001-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-221-15-eku-ieksejais-udensvads-un-kanalizacija- 4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.338. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275013-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-15-buvklimatologija-

Weiterfuhrende Literatur

Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius: Super namai, 2018. 368 lpp. ISBN 978-609-959-3-7

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.