Kurs-Code BūvZ2060

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)8

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dana Puzānova

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Satversme. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. LLU Studiju nolikums. Pieejams LLU mājaslapā- (http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210).
3. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Resurss pieejams tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
4.Būvniecības specialitātei 45/Sast.Autoru kolektīvs - Jelgava:"Zelta rudens Printing", 2020. - 120 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Rudzītis G. Zināšanu uzkrāšana mācību darbā: Mācību līdzeklis studentiem, jaunajiem pedagogiem un maģistrantiem. Jelgava: LLU, 1994. 23 lpp.
2. Marshall, D. House inspector/ Duncan Marshall, Nigel Dann.- London: Estates Gazette, 2005., 288 p.
3. Riley, M. Construction technology. 1, House construction/ Mike Riley, Alison Cotgrave.- 2nd ed.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008., 342 p.

4. Būvniecības specialitātei 40. LLU Lauku inženieru fakultāte. Sastādīja: O.Vītoliņš, I.Levica. Jelgava: SIA "Dardedze Hologrāfija" LLU, 2015. 100 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 – 4058
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123
3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.