Код курса BūvZ2060

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента8

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Dana Puzānova

Учебная литературa

1. Satversme. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. LLU Studiju nolikums. Pieejams LLU mājaslapā- (http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210).
3. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Resurss pieejams tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
4.Būvniecības specialitātei 45/Sast.Autoru kolektīvs - Jelgava:"Zelta rudens Printing", 2020. - 120 lpp.

Дополнительная литература

1. Rudzītis G. Zināšanu uzkrāšana mācību darbā: Mācību līdzeklis studentiem, jaunajiem pedagogiem un maģistrantiem. Jelgava: LLU, 1994. 23 lpp.
2. Marshall, D. House inspector/ Duncan Marshall, Nigel Dann.- London: Estates Gazette, 2005., 288 p.
3. Riley, M. Construction technology. 1, House construction/ Mike Riley, Alison Cotgrave.- 2nd ed.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008., 342 p.

4. Būvniecības specialitātei 40. LLU Lauku inženieru fakultāte. Sastādīja: O.Vītoliņš, I.Levica. Jelgava: SIA "Dardedze Hologrāfija" LLU, 2015. 100 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 – 4058
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123
3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.