Kursa kods BūvZ2060

Kredītpunkti 1.50

Ievads specialitātē

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Dana Puzānova

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) struktūru un vēsturi, LLU studiju normatīvo dokumentu sistēmu, studiju informatīvo nodrošinājumu, studiju procesu būvniecības programmā, kā arī gūt zināmu izpratni par būvinženiera darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zin par LLU un VBF struktūru un vēsturi, par studiju procesā apgūstamajām zināšanām, būvinženiera darbu projektēšanas un būvniecības organizācijās un LLU informatīvo sistēmu. Spēj noformēt studiju darbus saskaņā ar VBF metodiskiem norādījumiem.
Prot atrast informāciju tehniskā literatūrā un periodikā, LLU studiju normatīvajos dokumentos un LLU FB datu bāzē, darboties e-studiju vidē;
Spēj atbildēt uz testa kontroljautājumiem. Izstrādā pirmo praktisko darbu specialitātē- esoša būvobjekta apsekojuma atskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa saturs, uzdevums un realizācijas plāns (1h).
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Satversme un LLU Studiju nolikums (1h).
3. LLU vēsture un muzeja apmeklējums. VBF vēsture un tradīcijas. (1h).
4. Studiju informatīvais nodrošinājums LLU (1h).
5. Būvniecības pamatstudiju programma, studiju plāns un tā īstenošana. Karjeras iespējas pēc studiju absolvēšanas (1h).
6. LLU IS un e-studijas (1h).
7. Iemaņu apgūšana darbībām e-studiju vidē (1h).
8. Praktiskais darbs: Būvniecības objekta apsekošana 6h.
9. LLU studentu darbu noformēšanas noteikumi. Atskaites sastādīšana par objekta apsekošanu (2h).

10. Ēku būvinženiera darbības veidi un nepieciešamās prasmes. Profesijas standarts. (1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju informatīvais nodrošinājums;
Ieskaitīts praktiskais darbs “Būvobjekta apsekošanas atskaite”.
Apmeklētas vismaz 85% nodarbības.
Zināšanu apgūšanas apliecinošas atbildes par studiju kursā apgūstamo vielu; diskusija.
Kvalitatīvais vērtējums - Ieskaite

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju informatīvais nodrošinājums; praktiskais darbs.
Patstāvīgas literatūras studijas par studiju kursā apgūstamo vielu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta spēja apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par studiju kursā apgūstamo vielu (atbildot uz testa kontroljautājumiem (50%) un iesniedzot praktisko darbu (50%)).

Obligātā literatūra

1. Satversme. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. LLU Studiju nolikums. Pieejams LLU mājaslapā- (http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210).
3. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Resurss pieejams tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
4.Būvniecības specialitātei 45/Sast.Autoru kolektīvs - Jelgava:"Zelta rudens Printing", 2020. - 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Rudzītis G. Zināšanu uzkrāšana mācību darbā: Mācību līdzeklis studentiem, jaunajiem pedagogiem un maģistrantiem. Jelgava: LLU, 1994. 23 lpp.
2. Marshall, D. House inspector/ Duncan Marshall, Nigel Dann.- London: Estates Gazette, 2005., 288 p.
3. Riley, M. Construction technology. 1, House construction/ Mike Riley, Alison Cotgrave.- 2nd ed.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008., 342 p.

4. Būvniecības specialitātei 40. LLU Lauku inženieru fakultāte. Sastādīja: O.Vītoliņš, I.Levica. Jelgava: SIA "Dardedze Hologrāfija" LLU, 2015. 100 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 – 4058
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123
3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”