Kursa kods Arhi4054

Kredītpunkti 15

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Kursa anotācija

Ainavu arhitektūras akadēmiskās studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” bakalaura darbs ir maza un vidēja mēroga ainavas plānojums, kas balstās uz objekta daudzpusīgu izpēti kā arī apliecina autora spēju radoši interpretēt un vispārināt iepriekšējos izglītības posmos iegūtās zināšanas un prasmes, mērķtiecīgi atlasot un apkopojot faktus un datus, lai loģiskās analīzes ceļā izdarītu inovatīvas atziņas par izvelēto tēmu, risinot objekta plānošanas uzdevumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Izprot ainavas izpētes un plānošanas teoriju un metodes – Valsts eksaminācijas eksāmens;
• spēj kritiski novērtēt daudzpusīgus ainavā notiekošos procesus un likumsakarības – Valsts eksaminācijas eksāmens;
• izprot ainavas ilgtspējīgās plānošanas principus – Valsts eksaminācijas eksāmens;
• zina ainavas plānošanas un pārvaldības procesu regulējošos normatīvos aktus – Valsts eksaminācijas eksāmens
Prasmes:
• spēj veikt vispusīgu teritorijas pirmsprojekta izpēti - 1.atestācija;
• spēj apkopot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu – 1.atestācija;
• spēj apkopot un analizēt informāciju par teritorijas kultūrvēsturisko attīstību – 1.atestācija;
• spēj apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai. – Valsts eksaminācijas eksāmens;
Kompetence:
• spēj izstrādāt ainavu teritorijas funkcionālo zonējumu, kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevumam - 2. atestācija.
• spēj izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu - 2. atestācija.
• spēj izstrādāt apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu - 3. atestācija;
• sagatavot darbu un materiālu apjomus un specifikācijas, ka arī projektu dokumentāciju visās projekta stadijās - 3. atestācija;
• sagatavot paskaidrojuma rakstu iekļaujot gan situācijas izpēti, gan literatūras izpēti, gan plānotas situācijas skaidrojumu - 3. atestācija

Kursa saturs(kalendārs)

1.Bakalaura darba galvenie uzdevumi un mērķi. Bakalaura darba izstrādes metodika un etapi.
2.Esošās situācijas izpēte un ainavas analīze, literatūras izpēte, lauka pētījumi, aptaujas.
3.1.atestācija – komisijai iesniegts pirmsprojekta pētījums.
4.Bakalaura darba koncepcija un pamatojums - izstrāde. Darba saturs un struktūra - izstrāde.
5.Projekta zonējums. Projekta funkcionālais un kompozicionālais risinājums.
6.Teritorijas plānojuma vai detāla plāna galīgais variants. Projekta detalizēts risinājums - vertikālais plānojums, griezumi, detaļas, materiālu specifikācijas. Projekta dendroloģiskais risinājums, specifikācijas.
7. 2.atestācija – komisijai izsniegts plānojuma risinājums;
8. Vizualizāciju izstrādāšana un noformējums.
9.Darba rakstiskas daļas noformēšana un aizstāvēšana. Darba grafiskais noformējums.
10.Bakalaura darba pirmsaizstāvēšana - 3.atestācija
11.Bakalaura darba aizstāvēšana Valsts Eksaminācijas komisijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai veiksmīgi nokļūtu līdz bakalaura darba aizstāvēšanai, nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu bakalaura darba atestācijās un priekšaizstāvēšanā saskaņā ar laika grafiku. Students noteiktā laikā iesniedz katedrā pilnībā sagatavotu, izdrukātu un iesietu bakalaura darbu vienā eksemplārā. Sekmīga bakalaura darba aizstāvēšana Valsts eksāmenu komisijas atklātajā sēdē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.atestācija – bakalaura darba tēmas teorētiskā pētījuma izstrāde, apkopojot zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, arhīva materiālus, vēsturiskus grafiskus, kartogrāfiskus materiālus un citus materiālus par pētāmo objektu. Pētāmā objekta attīstības vīzijas izstrāde, iekļaujot funkcionālus, kompozicionālus risinājumus. (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija)
2. atestācija – bakalaura darba tēmas teorētiskā pētījuma rezultātu apkopošana un analīze. Pētāmā objekta teritorijas izpētes datu grafiskais noformējums. Teritorijas attīstības priekšlikuma grafiskais noformējums. (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija)
3.atestācija – bakalaura darba priekšaizstāvēšana, apkopojot un analizējot iegūtos teorētiskā pētījuma rezultātus, izstrādājot secinājumus un publiski prezentējot bakalaura darbu. Sagatavoti priekšlikuma grafiskie materiāli gala noformējumā, atbilstoši tēmas specifikai un uzdevumam (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija un lemj par pielaišanu bakalaura darbu aizstāvēšanai Valsts eksāmenu komisijai)
Aizstāvēšana Valsts eksaminācijas komisijai - Bakalaura darba aizstāvēšanai katedra izveido Valsts eksaminācijas komisiju (VEK), kas darbojas saskaņā ar LLU noteikumiem un norādījumiem. Recenzentus nozīmē katedrā, izvēloties atbilstošu kandidātu no Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras mācībspēkiem.
Bakalaura darbu aizstāvēšanu organizē kā prezentāciju (PowerPoint formātā). Bakalaura darba aizstāvēšanai studentam atvēlētais laiks ir 7 - 12 minūtes, kam seko recenzenta ziņojums, recenzenta jautājumi vai diskusija ar recenzentu. VEK darba noslēgumā VEK priekšsēdētājs paziņo aizstāvēšanas rezultātus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darba aizstāvēšanu un pašu darbu VEK vērtē pēc sekojošiem kritērijiem - teorētiskais pamatojums; kompozicionālais, funkcionālais risinājums; grafiskā noformējuma kvalitāte; prezentācijas prasme. Studiju noslēguma darba vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no bakalaura darba recenzenta un Valsts eksāmenu komisijas locekļu vērtējumiem. Students nav sekmīgi aizstāvējis bakalaura darbu, ja tā vērtējums Valsts eksāmenu komisijā ir zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).

Obligātā literatūra

1.Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra” studentiem pieejāms e-studijās.
2.LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3.Latvijas Lauksaimniecības universitātes Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

Papildliteratūra

1.Harris C., Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
2.Sauter D. Landscape Construction. Cengage Learning. Architecture, 2005. 491 p.
Landschaftsarchitektur Europa. Fieldvork. Basel: Birkhauser - Verlag fur Architektur, 2006. 254 p. 4. 3.Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
4. Nicholas T. Dines, Kyle D. Brown K.D. Time-saver standards: site construction details manual. New York: McGraw-Hill, 1999. 398 p.
5. Spens M. Modern landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p.
6. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Topos. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X
2. Garten +Landschaft ISSN: 0016-4720 3. JOLA. Journal of Landscape architecture. ISSN 1862-6033

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.