Code du cours Arhi3094

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant81

Date de l'approbation du cours23.02.2021

Auteurs du cours

author

Aina Palabinska

author

Anda Jankava

Connaissances de base

Arhi3093,

Manuels

1. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011; stājas spēkā 01.12.2011. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807
2. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 628 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.05.2015. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269842.
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.240 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 22.05.2013. [Skatīts 10.02.2021] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Ouvrages supplémentaires

1. Nekustamā īpašuma detālplānojums: metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādei. /Sast. A. Jankava. Jelgava: LLU, 2017. 24 lpp. [
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”: MK noteikumi Nr. 574 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269200
3. Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru: MK noteikumi Nr. 61[tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.02.2014. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=264305