Kursa kods Arhi3094

Kredītpunkti 3

Teritorijas plānošana III

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aina Palabinska

Mg. oec.

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi3093, Teritorijas plānošana II

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz priekšstatu par pašvaldības teritorijas attīstības detalizētu plānošanu. Kursa gaitā studenti izstrādā kādas pašvaldību teritorijas daļas detālplānojumu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas detalizācijas procesu – pastāvīgais darbs mājās.
2. Iegūta prasme patstāvīgi izstrādāt detālplānojumu un noteikt konkrētās teritorijas turpmākās izmantošanas nosacījumus – kursa projekta izstrāde.
3. Spēj sagatavot prezentācijas un aizstāvēt savus risinājumus kursa projektā – pastāvīgais darbs mājās.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kursa projekta uzdevuma saņemšana un iepazīšanās ar to.
2. Iepazīšanās ar konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem – 5 h.
3. Teritorijas esošās situācijas izvērtējums. Novietnes plāna izstrāde – 6 h.
4. Platību noteikšana un teritorijas bilances sastādīšana 6 h.
5. Aizsargjoslu apzināšana un iezīmēšana teritorijā. Esošās situācijas plāna sagatavošana 6 h.
6. Teritorijas sadalīšanas risinājumi savrupmāju apbūvei – 8 h.
7. Transporta organizācija teritorijā. Piekļuves iespēju risinājumi projektētajiem zemes gabaliem – 6 h.
8. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kodu un platību noteikšana plānotajām zemes vienībām –4 h.
9. Sarkano līniju, būvlaides, apbūves līniju noteikšana 4 h.
10. Piebraucamo ceļu šķērsprofilu izstrāde – 6 h.
11. Inženierkomunikāciju pieslēgums un izvietojuma risinājums – 6 h.
12. Apbūves noteikumu izstrāde katram projektētajam zemes gabalam – 6 h.
13. Projekta plānu galīgā noformēšana, paskaidrojuma raksta sastādīšana – 12 h .
14. Prezentācijas sastādīšana un kursa projekta aizstāvēšana – 4 h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras un normatīvo aktu izpēte par teritoriju attīstības plānošanu un detālplānojuma izstrādi.
Kursa projekta izstrāde.
Students izstrādā kursa projektu saskaņā ar pasniedzēja izsniegto kursa projekta uzdevumu un metodiskajiem norādījumiem, iesniedz un aizstāv ar docētāju saskaņotajos termiņos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta obligāts nosacījums ir tā aizstāvēšana, kurā students īsā ziņojumā (apm. 3-5 min.) izklāsta kursa projekta mērķi, uzdevumus, iepazīstina ar esošo situāciju un veiktajiem risinājumiem un darba rezultātiem, vizualizējot stāstījumu ar grafiskajiem materiāliem.
Vērtējumu nosaka kursa projekta paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas saturs un noformējums, kā arī tā aizstāvēšana.

Obligātā literatūra

1. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011; stājas spēkā 01.12.2011. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807
2. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 628 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.05.2015. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269842.
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.240 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 22.05.2013. [Skatīts 10.02.2021] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Papildliteratūra

1. Nekustamā īpašuma detālplānojums: metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādei. /Sast. A. Jankava. Jelgava: LLU, 2017. 24 lpp. [
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”: MK noteikumi Nr. 574 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269200
3. Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru: MK noteikumi Nr. 61[tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.02.2014. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=264305

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās