Код курса Arhi3094

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса23.02.2021

Разработчики курса

author

Aina Palabinska

author

Anda Jankava

Предварительные знания

Arhi3093,

Учебная литературa

1. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011; stājas spēkā 01.12.2011. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807
2. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 628 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.05.2015. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269842.
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.240 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 22.05.2013. [Skatīts 10.02.2021] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Дополнительная литература

1. Nekustamā īpašuma detālplānojums: metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādei. /Sast. A. Jankava. Jelgava: LLU, 2017. 24 lpp. [
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”: MK noteikumi Nr. 574 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269200
3. Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru: MK noteikumi Nr. 61[tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.02.2014. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=264305