Kurs-Code Arhi3094

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)23.02.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aina Palabinska

author

Anda Jankava

Vorkenntnisse

Arhi3093,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011; stājas spēkā 01.12.2011. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807
2. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 628 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.05.2015. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269842.
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.240 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 22.05.2013. [Skatīts 10.02.2021] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Weiterfuhrende Literatur

1. Nekustamā īpašuma detālplānojums: metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādei. /Sast. A. Jankava. Jelgava: LLU, 2017. 24 lpp. [
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”: MK noteikumi Nr. 574 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269200
3. Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru: MK noteikumi Nr. 61[tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.02.2014. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=264305