Code du cours Arhi3015

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteurs du cours

author

Mārtiņš Fībigs

author

Silvija Štrausa

Connaissances de base

Arhi1020,

Arhi2012,

Arhi2037,

Arhi2050,

Arhi2051,

BūvZ2007,

BūvZ2037,

MašZ2010,

Manuels

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc. grām. Rīga: Zvaigzne, 1989. 326 lpp. 2. Lopkopības fermu mehanizācija. Rokasgrāmata. J.Priekulis (autoru kol.vad.). Rīga: "Avots", 1991. 440 lpp. 3. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. J.Priekulis (autoru kol. vad.). Rīga, 1999. 59 lpp. 4. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. Priekulis J. un citi. Jelgava, 1995. 95 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks. Rīga: Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks, 1996-1999. 3. Farm building progress. SAC Centre for Rural Building, Aberdeen, Scotland. ISSN 0309-4111