Kursa kods Arhi3015

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības ēkas

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Mārtiņš Fībigs

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

Arhi2037, ArhitektūraI

Arhi2050, Arhitektūra II

Arhi2051, Arhitektūra II

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentu ar lauksaimniecības ēku projektēšanas pamatprincipiem. Studenti uzzina ēku veidus un iedalījumu, ugunsdrošības prasības. Apgūst lauksaimniecības uzņēmumu vietas izvēli un prasības ģenerālplāna izveidošanai. Iepazīstas ar raksturīgākām ēku konstruktīvām shēmām. Apgūst lauksaimniecības tehnoloģijas, normatīvus, ēku plānojumus, mikroklimata nodrošinājumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Lauksaimniecības ēku projektēšanas pamati. Tehnoloģiskie risinājumi. Ēku un būvju mezglu risinājumi.
Prasmes: Izstrādāt būvniecības rasējumus.
Pielietot būvniecības terminoloģiju.
Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā.
Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zināt būvmateriālu īpašības.
Pārzināt būtiskās prasības būvēm.
[Zināšanas un prasmes tiek novērtētas ar 3 kontroldarbiem auditorijā]
Kompetence: Spēt izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Ievērot ēku tehnoloģisko iekārtu izvietojuma projektēšanas pamatnoteikumus.
Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu Ievērot vides aizsardzības pasākumus. [kontroldarbi auditorijā]

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecības ēku projektēšanas pamatprincipi
2 Liellopu fermas. Liellopu klasifikācija, turēšanas veidi, telpu funkcionālie elementi.
3 Liellopu mītņu telpiskais plānojums. Ēku konstruktīvie risinājumi. 1. kontroldarbs
4 Cūku fermas. Cūku klasifikācija, turēšanas veidi, telpu funkcionālie elementi.
5 Cūku mītņu telpiskais plānojums. Ēku konstruktīvie risinājumi. 2. kontroldarbs.
6 Lopu fermu sanitārtehniskais iekārtojums. Kūtsmēslu krātuves. ŪK, AV
7 Ēku konstruktīvās shēmas. Pamati: stabveida, lentveida, pāļi. 3. kontroldarbs
8 Karkasi: dzelzsbetona, koka, metāla. Kolonnas, rāmji, stabi, sijas, pārsegumi
9 Jumti, segumi. Sienas: paneļu, mūra, koka vairogu. Starpsienas.
10 Grīdas. Grīdas lopu stāvvietās. Grīdu elementi, deformāciju šuves.
11 Logi, durvis, vārti, virsgaismas. 4. kontroldarbs.
12 Zirgu fermas. Zirgu klasifikācija, turēšanas veidi. Staļļu telpiskais un konstruktīvais risinājums
13 Aitu fermas. Aitu klasifikācija, turēšanas veidi. Aitu mītņu telpiskais un konstruktīvais risinājums
14 Skābbarības būves. Kartupeļu pagrabi. Pagrabu telpiskais un konstruktīvais risinājums.
15 Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas būves. Elevatori. 5. kontroldarbs
16 Minerālmēslu un augu ķīmiskās aizsardzības līdzekļu noliktavas, to konstruktīvais risinājums. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt aizstāvētam kursa projektam, kas atbilst 2 KP, uzrakstītiem un ieskaitītiem 3 kontroldarbiem, noliktam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā nav paredzēti individuāli veicami patstāvīgie darbi. Patstāvīgās studijas ir saistītas ar gatavošanos kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā paredzētie kontroldarbi: 1. kontroldarbs: dažādi jautājumi par pirmajām 6 lekcijām, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices. 2. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 7.- 11. lekcijai, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices. 3. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 12.- 15. lekcijai, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices. Kontroldarbi tiek novērtēti ar Ieskaitīts/Neieskaitīts Studiju kursa noslēgumā ir jānokārto rakstisks un mutisks eksāmens par visu studiju kursa tematiku.

Obligātā literatūra

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc. grām. Rīga: Zvaigzne, 1989. 326 lpp. 2. Lopkopības fermu mehanizācija. Rokasgrāmata. J.Priekulis (autoru kol.vad.). Rīga: "Avots", 1991. 440 lpp. 3. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. J.Priekulis (autoru kol. vad.). Rīga, 1999. 59 lpp. 4. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Papildliteratūra

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. Priekulis J. un citi. Jelgava, 1995. 95 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks. Rīga: Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks, 1996-1999. 3. Farm building progress. SAC Centre for Rural Building, Aberdeen, Scotland. ISSN 0309-4111

Piezīmes

Obligātais kurss: VBF Profesionālā augstākā izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (pilna laika studijas); 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība(nepilna laika studijas)