Код курса Arhi3015

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчики курса

author

Mārtiņš Fībigs

author

Silvija Štrausa

Предварительные знания

Arhi1020,

Arhi2012,

Arhi2037,

Arhi2050,

Arhi2051,

BūvZ2007,

BūvZ2037,

MašZ2010,

Учебная литературa

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc. grām. Rīga: Zvaigzne, 1989. 326 lpp. 2. Lopkopības fermu mehanizācija. Rokasgrāmata. J.Priekulis (autoru kol.vad.). Rīga: "Avots", 1991. 440 lpp. 3. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. J.Priekulis (autoru kol. vad.). Rīga, 1999. 59 lpp. 4. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Дополнительная литература

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. Priekulis J. un citi. Jelgava, 1995. 95 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks. Rīga: Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks, 1996-1999. 3. Farm building progress. SAC Centre for Rural Building, Aberdeen, Scotland. ISSN 0309-4111