Kurs-Code Arhi3015

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mārtiņš Fībigs

author

Silvija Štrausa

Vorkenntnisse

Arhi1020,

Arhi2012,

Arhi2037,

Arhi2050,

Arhi2051,

BūvZ2007,

BūvZ2037,

MašZ2010,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc. grām. Rīga: Zvaigzne, 1989. 326 lpp. 2. Lopkopības fermu mehanizācija. Rokasgrāmata. J.Priekulis (autoru kol.vad.). Rīga: "Avots", 1991. 440 lpp. 3. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. J.Priekulis (autoru kol. vad.). Rīga, 1999. 59 lpp. 4. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. Priekulis J. un citi. Jelgava, 1995. 95 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks. Rīga: Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks, 1996-1999. 3. Farm building progress. SAC Centre for Rural Building, Aberdeen, Scotland. ISSN 0309-4111