Kurs-Code Arhi1030

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Stokmane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Pilsētas un kopienas: apdzīvotu vietu ilgtspēja. H. Andersons u.c. Rīga: LU, 2001. 60 lpp.
2. Runhaar H., Driessen P., Soer L. Sustainable urban development and the challenge of policy integration. An assessment of planning tools for integrating spatial and environmental planning in the Netherlands. 2007. Pieejams: http://www.uu.nl/uupublish/content/PaperR Pieejams file:///E:/Downloads/Sustainable_urban_development_and_the_challenge_o%20(2).pdf
3. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216 lpp.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, ISSN 1407-4095. Pieejams tiešsaistē https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, ISSN 1407-2041.