Код курса Arhi1030

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Ilze Stokmane

Учебная литературa

1. Pilsētas un kopienas: apdzīvotu vietu ilgtspēja. H. Andersons u.c. Rīga: LU, 2001. 60 lpp.
2. Runhaar H., Driessen P., Soer L. Sustainable urban development and the challenge of policy integration. An assessment of planning tools for integrating spatial and environmental planning in the Netherlands. 2007. Pieejams: http://www.uu.nl/uupublish/content/PaperR Pieejams file:///E:/Downloads/Sustainable_urban_development_and_the_challenge_o%20(2).pdf
3. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.

Дополнительная литература

1. Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216 lpp.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, ISSN 1407-4095. Pieejams tiešsaistē https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, ISSN 1407-2041.