Kursa kods Arhi1030

Kredītpunkti 6

Projektēšanas tiesiskie pamati

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ilze Stokmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sagatavot studentus darbam būvniecības nozarē saskarsmē ar ainavas projektu plānošanas, realizēšanas un pārvaldības ekonomisko pamatojumu. Kursa ietvaros tiks apgūtas prasmes projekta dokumentāciju, līgumu, ekspertīžu, tāmju, konkursa un iepirkuma dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā. Ainavu arhitektūras nozares speciālistam svarīgi orientēties būvniecības nozares uzņēmumu struktūrā un darbības virzienos, kā arī izprast pašvaldību un valsts institūciju lomu un kompetenci būvniecības nozarē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zin nozares darbības jomas, kā arī ar to saistīto likumdošanu. Praktiskais darbs Nr. 1-6.
• Prasme: spēj sastādīt ekonomisko pamatojumu ainavu projektiem. Praktiskais darbs Nr. 1-6.
• Kompetence: spēj orientēties būvniecības nozares dažādajos ekonomiskajos aspektos. Praktiskais darbs Nr. 1-6.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Darba tirgus un sadarbības modeļi ainavu arhitekta specialitātē. 4h
2. Darba attiecību likumdošana Latvijā. 4h
3. Principi un ierobežojumi darba likumdošanā arhitektūras nozarē. 4h
4. Uzņēmējdarbības formas ainavu arhitektūrā. 4h
5. Līgumi un to pielikumi. 4h
6. Projektu tāmju sastādīšanas principi un uzbūve. 4h
7. Valsts un pašvaldību iepirkumu procedūras un dokumentācija. 4h
8. Darba attiecību scenāriji, darba attiecības ainavu arhitektam. 4h
9. Ainavu arhitekta darba tirgus raksturojums. 4h
10. Ainavu arhitekta klientu raksturojums. 4h
11. Ainavu arhitekta un klientu attiecību modeļi. 4h
12. Seminārs - diskusija ar ainavu arhitektūras nozares uzņēmuma piedalīšanos. 4h
13. Seminārs - diskusija ar pašnodarbināta ainavu arhitekta piedalīšanos. 4h
14. Datorprogrammatūras izvēle un raksturojums ainavu arhitekta darbības nodrošināšanai. 4h
15. Teritorijas plānojumi un saistošiem būvnormatīvi, ainavu arhitekta līdzdalība to izstrādē. 4h
16. Seminārs - diskusija par aktualitātēm nozarē saistībā ar Latvijas un pašvaldību izaugsmes veicināšanu. 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrādāšana, materiālu studēšana e-studijās un metodiskajā kabinetā.
Praktiskā darba Nr. 1 iestrādes – patstāvīgi iepazīties ar ainavu arhitekta profesijas standartu, kā arī apzināt specializācijas virzienus ainavu arhitektūrā un ikdienā veicamos darbus profesijā strādājošajiem.
Praktiskā darba Nr. 2 iestrādes – iepazīties ar informāciju par dažādu valstu ainavu arhitektūras nozari reglamentējošām organizācijām – asociācijām, biedrībām. Apzināt situāciju par ainavu arhitektu sagatavošanu un viņu darba reglamentēšanu dažādās valstīs.
Praktiskā darba Nr. 3 iestrādes – iepazīties ar ainavu arhitektūras kompāniju darbību Latvijā. Apzināt, kas nosaka ainavu arhitektu klientu loka izvēli.
Praktiskā darba Nr. 4 iestrādes – iepazīties ar nodokļu sistēmu un apjomiem Latvijā. Apzināt dažādo nodokļu slogu dažādu uzņēmējdarbības formu izvēles gadījumā ainavu arhitektūras nozarē strādājošajiem.
Praktiskā darba Nr. 5 iestrādes – patstāvīgi iepazīties ar Latvijā organizētiem Metu konkursiem ainavu arhitektūras nozarē.
Praktiskā darba Nr. 6 iestrādes – patstāvīgi apzināt dažādu materiālu un veicamo darbu izcenojumus ainavu arhitektūras projektu tāmju veidošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu vērtējumiem un intensīvā darba apjoma visā studiju kursa procesā.

Obligātā literatūra

1. Pilsētas un kopienas: apdzīvotu vietu ilgtspēja. H. Andersons u.c. Rīga: LU, 2001. 60 lpp.
2. Runhaar H., Driessen P., Soer L. Sustainable urban development and the challenge of policy integration. An assessment of planning tools for integrating spatial and environmental planning in the Netherlands. 2007. Pieejams: http://www.uu.nl/uupublish/content/PaperR Pieejams file:///E:/Downloads/Sustainable_urban_development_and_the_challenge_o%20(2).pdf
3. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.

Papildliteratūra

1. Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216 lpp.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, ISSN 1407-4095. Pieejams tiešsaistē https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.