Code du cours VadZ3042

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours30.10.2018

Auteur du cours

author

Madara Dobele

Connaissances de base

Ekon2121,

VadZ4038,

Manuels

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti. Red. R.Škapars, Ē.Šumilo Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 117 lpp.
3. Parnell J.A. Strategic management. Theory and practice. 4th edition. Washington: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2013. 664 p.
4. Konkurences likums: LR likums. Pieņemts 04.10.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums
5. Praude V. Menedžments 1. Rīga: Burtene, 2012. 498 lpp.
6. Praude V. Menedžments 2. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
7. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Mācību līdzeklis. LLU. EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra. Jelgava, 2004. 318 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 447 lpp.
2. Pauli G. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 320 lpp.
3. Das T.Kl. Behavioral Strategy for Competitive Advantage. Charlotee, NC: Information Age Publishing, 2018. 243 p.
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013. 304 lpp.
5. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2005. 295 lpp.
6. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990. 896 p.
7. Boroņenko V. Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007. 98 lpp.
8. Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp.
9. Libermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. World Economic Forum. Global Competitiveness Reports. Pieejams: http://www.weforum.org
2. The World Bank. Doing Business. Pieejams: http://www.doingbusiness.org
3. Heritage Foundation. The Wall Street Journal. Index of Economic Freedom. Pieejams: http://www.heritage.org
4. Institute for Management Development. World Competitiveness Yearbooks. Pieejams: http://www.imd.ch/wcc/