Kursa kods VadZ3042

Kredītpunkti 4.50

Konkurētspēja uzņēmējdarbībā

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Madara Dobele

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ekon2121, Makroekonomika

VadZ4038, Vadīšana

Aizstātais kurss

VadZB005 [GVADB005] Konkurētspēja uzņēmējdarbībā

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par konkurētspēju kā uzņēmuma veiksmīgas attīstības priekšnosacījumu, pētot un analizējot konkurētspējas būtību, nosacījumus, faktorus, veidus, attīstības posmus un stratēģijas. Studiju kursā tiek apgūta kompleksa, metodiska uzņēmuma konkurētspējas noteikšana un novērtēšana, kā arī tiek sniegts ieskats konkurētspējas novērtēšanā valsts un reģionu līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zināšanas par valsts un reģionu konkurētspējas rādītāju klasifikāciju, konkurētspējas indeksu izmantošanu un analīzi starptautiskajos pētījumos – praktiskais darbs.
2. Zināšanas par konkurētspējas terminoloģiju, būtību un nozīmi uzņēmējdarbības kontekstā – kontroldarbs.
3. Zināšanas par vērtību ķēdes posmiem un to nozīmi uzņēmējdarbības konkurētspējā un konkurētspējīgās priekšrocības attīstībā – diskusija nodarbībā.
Prasmes:
1. Spēj identificēt nozari ietekmējošos konkurētspējas faktorus un spēj analizēt nozares attīstības cikla ietekmi uz konkurētspējas attīstību – praktiskais darbs.
2. Spēj patstāvīgi veikt uzņēmējdarbības konkurētspēju ietekmējošo faktoru analīzi, izmantojot PEST metodi M.Portera 5 spēku un M.Fišbeina analīzi, prot identificēt uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību un noteikt tās attīstības stratēģiju, spēj noteikt uzņēmuma konkurētspējas pozīciju nozarē, izmantojot Makkinseja metodi – patstāvīgais darbs.
3. Spēj analizēt situāciju, identificējot un nosakot konkurētspējas veidu, tā priekšrocības un attīstības iespējas, prot identificēt un klasificēt konkurētspējas faktoru grupas uzņēmumam – praktiskais darbs, situācijas analīze.
4. Izprot, spēj izvēlēties un pamatot konkurētspējīgās priekšrocības attīstības stratēģijas, analizējot uzņēmuma procesus, prot izvērtēt konkurētspējas novērtēšanas metožu pielietojumu situāciju analīzē – kontroldarbs.
5. Spēj atbildīgi un patstāvīgi plānot uzdoto uzdevumu izpildi - patstāvīgais darbs.
6. Spēj iesaistīties grupu darbos un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem – praktiskie darbi.
7. Spēj prezentēt veikto uzņēmuma konkurētspējas analīzi un tās rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
Kompetences:
1. Spēj patstāvīgi izmantot konkurētspējas novērtēšanas metodes un argumentēti interpretēt analīzes rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
2. Spēj identificēt un klasificēt konkurētspējas veidus, konkurētspējīgās priekšrocības attīstības iespējas un konkurētspējas līmeni, spēj analizēt problēmsituācijas un pamatot lēmumus – kontroldarbi, praktiskie darbi.

3. Spēj novērtēt uzņēmējdarbības konkurētspēju, spēj rast risinājumus konkurētspējas attīstībai – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdzienu “konkurence” un “konkurētspēja” traktējuma un lietojuma veidi, nozīme uzņēmējdarbībā (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Konkurētspējas tiesiskais regulējums Latvijā (lekcija – 1 stunda).
3. Valsts un reģiona konkurētspējas novērtēšana, konkurētspējas indeksi un to veidojošie rādītāji (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
4. Vispārīgās ārējās vides ietekmes novērtēšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
5. Nozares konkurētspēju ietekmējošie faktori, to identifikācija un analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
6. Nozares vides ietekme uz uzņēmuma konkurētspēju (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas).
7. Konkurētspējīgās priekšrocības koncepts un tās radīšana, uzņēmuma resursu un prasmju audits (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
8. Konkurētspējīgās priekšrocības attīstīšanas stratēģijas (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
9. Kontroldarbs – konkurētspējas jēdziens, veidi, konkurētspēju ietekmējošie faktori ārējā vidē, reģionu un valsts konkurētspēja (praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Konkurētspējas veidu analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
11. Preces un pakalpojuma konkurētspējas noteikšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
12. Servisa un personāla konkurētspējas analīze – faktoru identifikācija un klasifikācija (praktiskais darbs – 3 stundas).
13. Uzņēmuma vadības konkurētspējas nozīme, vērtību ķēdes nozīme uzņēmuma konkurētspējā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
14. Uzņēmuma SVID analīze un uz to balstītas konkurētspējas attīstības stratēģijas izstrāde (praktiskais darbs – 2 stundas).
15. Uzņēmuma konkurētspējas noteikšana, pozīcijas noteikšana nozarē (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 4 stundas).
16. Kontroldarbs – iekšējās vides ietekmējošie faktori, konkurētspējas līmeņi, konkurētspējīgās priekšrocības attīstības stratēģijas (praktiskais darbs – 1 stunda).

17. Uzņēmuma konkurētspējas analīze – patstāvīgā darba prezentēšana (praktiskais darbs – 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no:
- 30 punkti par kontroldarbiem – 2 kontroldarbi par studiju kursa tēmām;
- 20 punkti par praktiskajiem darbiem – 2 praktiskie darbi par tēmām: valsts konkurētspējas indeksu analīze; nozares konkurētspēju ietekmējošo faktoru identifikācija;
- 50 punkti par patstāvīgi izstrādātu un prezentētu darbu – uzņēmuma konkurētspējas analīze, izmantojot konkurētspējas novērtēšanas metodes.
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Praktiskie, patstāvīgie darbi un kontroldarbi iesniedzami tikai tiem paredzētajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, ko veido akumulējošs vērtējums no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti. Red. R.Škapars, Ē.Šumilo Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 117 lpp.
3. Parnell J.A. Strategic management. Theory and practice. 4th edition. Washington: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2013. 664 p.
4. Konkurences likums: LR likums. Pieņemts 04.10.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums
5. Praude V. Menedžments 1. Rīga: Burtene, 2012. 498 lpp.
6. Praude V. Menedžments 2. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
7. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Mācību līdzeklis. LLU. EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra. Jelgava, 2004. 318 lpp.

Papildliteratūra

1. Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 447 lpp.
2. Pauli G. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 320 lpp.
3. Das T.Kl. Behavioral Strategy for Competitive Advantage. Charlotee, NC: Information Age Publishing, 2018. 243 p.
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013. 304 lpp.
5. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2005. 295 lpp.
6. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990. 896 p.
7. Boroņenko V. Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007. 98 lpp.
8. Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp.
9. Libermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. World Economic Forum. Global Competitiveness Reports. Pieejams: http://www.weforum.org
2. The World Bank. Doing Business. Pieejams: http://www.doingbusiness.org
3. Heritage Foundation. The Wall Street Journal. Index of Economic Freedom. Pieejams: http://www.heritage.org
4. Institute for Management Development. World Competitiveness Yearbooks. Pieejams: http://www.imd.ch/wcc/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.