Kurs-Code VadZ3042

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)30.10.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Madara Dobele

Vorkenntnisse

Ekon2121,

VadZ4038,

Ersetzte Kurs

VadZB005 [GVADB005]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti. Red. R.Škapars, Ē.Šumilo Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 117 lpp.
3. Parnell J.A. Strategic management. Theory and practice. 4th edition. Washington: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2013. 664 p.
4. Konkurences likums: LR likums. Pieņemts 04.10.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums
5. Praude V. Menedžments 1. Rīga: Burtene, 2012. 498 lpp.
6. Praude V. Menedžments 2. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
7. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Mācību līdzeklis. LLU. EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra. Jelgava, 2004. 318 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 447 lpp.
2. Pauli G. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 320 lpp.
3. Das T.Kl. Behavioral Strategy for Competitive Advantage. Charlotee, NC: Information Age Publishing, 2018. 243 p.
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013. 304 lpp.
5. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2005. 295 lpp.
6. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990. 896 p.
7. Boroņenko V. Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007. 98 lpp.
8. Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp.
9. Libermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. World Economic Forum. Global Competitiveness Reports. Pieejams: http://www.weforum.org
2. The World Bank. Doing Business. Pieejams: http://www.doingbusiness.org
3. Heritage Foundation. The Wall Street Journal. Index of Economic Freedom. Pieejams: http://www.heritage.org
4. Institute for Management Development. World Competitiveness Yearbooks. Pieejams: http://www.imd.ch/wcc/