Код курса VadZ3042

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса30.10.2018

Разработчик курса

author

Madara Dobele

Предварительные знания

Ekon2121,

VadZ4038,

Предыдущая версия курса

VadZB005 [GVADB005]

Учебная литературa

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti. Red. R.Škapars, Ē.Šumilo Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 117 lpp.
3. Parnell J.A. Strategic management. Theory and practice. 4th edition. Washington: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2013. 664 p.
4. Konkurences likums: LR likums. Pieņemts 04.10.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums
5. Praude V. Menedžments 1. Rīga: Burtene, 2012. 498 lpp.
6. Praude V. Menedžments 2. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
7. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Mācību līdzeklis. LLU. EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra. Jelgava, 2004. 318 lpp.

Дополнительная литература

1. Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 447 lpp.
2. Pauli G. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 320 lpp.
3. Das T.Kl. Behavioral Strategy for Competitive Advantage. Charlotee, NC: Information Age Publishing, 2018. 243 p.
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013. 304 lpp.
5. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2005. 295 lpp.
6. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990. 896 p.
7. Boroņenko V. Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007. 98 lpp.
8. Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp.
9. Libermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. World Economic Forum. Global Competitiveness Reports. Pieejams: http://www.weforum.org
2. The World Bank. Doing Business. Pieejams: http://www.doingbusiness.org
3. Heritage Foundation. The Wall Street Journal. Index of Economic Freedom. Pieejams: http://www.heritage.org
4. Institute for Management Development. World Competitiveness Yearbooks. Pieejams: http://www.imd.ch/wcc/