Course code VadZ3042

Credit points 4.50

Competitiveness in Entrepreneurship

Total Hours in Course120

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes32

Independent study hours72

Date of course confirmation30.10.2018

Responsible UnitInstitute of Business and Management Science

Course developer

author lect.

Madara Dobele

Ph.D.

Prior knowledge

Ekon2121, Macroeconomics

VadZ4038, Management

Replaced course

VadZB005 [GVADB005] Competitiveness in Business

Course abstract

The study course provides knowledge about competitiveness as a prerequisite for the successful development of a company by studying and analysing conditions, factors, types, stages of development and strategies of competitiveness. The study course deals with a complex, methodological evaluation of the competitiveness of an enterprise, as well as gives an insight into the competitiveness assessment at the national and regional level.

Learning outcomes and their assessment

Knowledge:
1. Demonstrate the knowledge of the classification of national and regional competitiveness indicators, the use and analysis of competitiveness indexes in international research – practical assignment.
2. Demonstrate the knowledge of the terminology, substance and role of competitiveness in the context of entrepreneurship – test.
3. Demonstrate the knowledge of value chain stages and their role in competitiveness and in developing a competitive advantage – discussion in class.
Skills:
1. Identify the factors of competitiveness affecting an industry and analyse the effects of the industry development cycle on competitiveness – practical assignment.
2. Independently analyse the factors of business competitiveness by employing the PEST method, M.Porter’s five forces model and M.Fishbein’s model, identify a competitive advantage for an enterprise and determine a strategy for the expansion of the enterprise, identify the enterprise’s competitive position in the industry by using the McKinsey method – independent work.
3. Analyse the situation, determining the kind of competitiveness, its advantages and opportunities for development, identify and classify competitiveness factors for a group enterprise – practical assignment, a case study.
4. Comprehend, choose and substantiate strategies for developing the competitive advantage by analysing processes in an enterprise, assess the application of competitiveness analysis methods for case studies – test.
5. Responsibly plan the completion of the assignments given – independent work.
6. Engage in group work and reasonably communicate on how to perform assignments and achieve results – practical assignments.
7. Present an analysis of the competitiveness of an enterprise and the results – independent work, practical assignments.
Competence:
1. Independently apply competitiveness assessment methods and reasonably interpret the assessment results – independent work, practical assignments.
2. Identify and classify the kinds of competitiveness, competitive advantages, opportunities for development and competitiveness levels, analyse problems and justify the decisions made – tests, practical assignments.

3. Assess the competitiveness of an enterprise and find solutions to raising the competitiveness – practical assignments.

Course Content(Calendar)

1. Interpretation and application of terms “competition” and “competitiveness”, importance in entrepreneurship (lecture – 2 hours, practical – 1 hour).
2. Legal regulation of competitiveness in Latvia (lecture – 1 hour).
3. Assessment of the competitiveness of the country and the region, competitiveness indexes (lecture – 1 hour, practical – 2 hours).
4. Assessment of the external environment’s impact (lecture – 1 hour, practical – 1 hour).
5. Factors influencing the competitiveness of the sector, their identification and analysis (lecture – 1 hour, practical – 2 hours).
6. Industry environment’s impact on the competitiveness of the company (lecture – 2 hours, practical – 3 hours).
7. The concept of competitive advantage and its creation, audit of enterprise’s resources and skills (lecture – 2 hours, practical – 2 hours).
8. Strategies for developing competitive advantage (lecture – 1 hour, practical – 2 hours).
9. Test – concept of competitiveness, types, factors influencing competitiveness in external environment, regional and national competitiveness (practical – 1 hour).
10. Analysis of types of competitiveness (lecture – 1 hour, practical – 2 hours).
11. Determining the competitiveness of products (lecture – 1 hour, practical – 2 hours).
12. Analysis of service and personnel competitiveness – identification and classification of factors (practical – 3 hours).
13. Importance of competitiveness of company management, role of value chain in enterprise competitiveness (lecture – 1 hour, practical – 2 hours).
14. SWOT analysis of the enterprise and development of the competitiveness development strategy based on it (practical – 2 hours).
15. Determination of the company's competitiveness position in the industry (lecture – 2 hours, practical – 4 hours).
16. Test – factors affecting internal environment, levels of competitiveness, strategies for development of competitive advantage (practical – 1 hour).

17. Analysis of company's competitiveness – presentation of independent work (practical – 2 hours).

Requirements for awarding credit points

Formal test with a mark. The mark consists of:
- 30 points for tests – 2 tests about study course’s topics;
- 20 points for practical tasks – 2 practical work about topics: analysis of country competitiveness indexes; identification of factors influencing the competitiveness of the sector;
- 50 points for the independent task – analysis of the competitiveness of an enterprise by employing competitiveness assessment methods.

10 points are equal to one point on a 10-point marking scale.
Practical, independent tasks un tests must be submitted only within the time set for them.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

Studies of study course’s materials and literature.
Preparation and presentation of practical and independent tasks.
Preparing for tests.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

Study course assessment is a formal test with a mark consisting of a cumulative results from study course assessments.

Compulsory reading

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti. Red. R.Škapars, Ē.Šumilo Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 117 lpp.
3. Parnell J.A. Strategic management. Theory and practice. 4th edition. Washington: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2013. 664 p.
4. Konkurences likums: LR likums. Pieņemts 04.10.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums
5. Praude V. Menedžments 1. Rīga: Burtene, 2012. 498 lpp.
6. Praude V. Menedžments 2. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
7. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Mācību līdzeklis. LLU. EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra. Jelgava, 2004. 318 lpp.

Further reading

1. Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 447 lpp.
2. Pauli G. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 320 lpp.
3. Das T.Kl. Behavioral Strategy for Competitive Advantage. Charlotee, NC: Information Age Publishing, 2018. 243 p.
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013. 304 lpp.
5. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2005. 295 lpp.
6. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990. 896 p.
7. Boroņenko V. Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007. 98 lpp.
8. Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp.
9. Libermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.

Periodicals and other sources

1. World Economic Forum. Global Competitiveness Reports. Pieejams: http://www.weforum.org
2. The World Bank. Doing Business. Pieejams: http://www.doingbusiness.org
3. Heritage Foundation. The Wall Street Journal. Index of Economic Freedom. Pieejams: http://www.heritage.org
4. Institute for Management Development. World Competitiveness Yearbooks. Pieejams: http://www.imd.ch/wcc/

Notes

Field professional specialization study course for the ESAF professional Bachelor programme “Entrepreneurship and Business Management”.