Код курса MežZ3067

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса16.03.2021

Разработчик курса

author

Olga Miezīte

Учебная литературa

1. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. 2015, A/S LVM. LLUFB – 65 eks.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa. Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. LLUFB – 12 eks.
3. Plīse E. Latvijas kokaugu kaitēkļi. Rokasgrāmata. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2007. 230 lpp. LLUFB – 33 eks.
4. Plīse E. Bičevskis M. Meža entomoloģija. Jelgava: LLU,2001. 291 lpp. LLUFB – 55 eks.
5. Dāniele I., Meiere D. (2020) Lielā Latvijas sēņu grāmata. Latvijas Dabas muzejs, Kāršu izdevniecība Jāņa sēta. 527 lpp. ISBN 978-9984-07-751-2. LLUFB – 5 eks.
6. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. (1986) Лесная фитопатология.- Киев. Вища школа, 383 c. LLUFB – 1 eks.

Дополнительная литература

1. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Annila E. u. c. Rīga: a/s "Latvijas valsts meži", 2006. 136 lpp. LLUFB – 3 eks.

Периодика и другие источники информации

1. LLU Raksti. Proceedings of LAU. www.llu.lv; ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv; ISSN 1407-270X.