Kursa kods MežZ3067

Kredītpunkti 3

Meža aizsardzība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

fitopatoloģiskie, entomoloģiskie bojājumu izraisītāji, to attīstības gaita, nodarīto bojājumu raksturs un apmēri, kā arī to apkarošanas pasākumi dažāda vecuma un tipa mežaudzēs. Meža ugunsgrēku veidi, to izcelšanās iemesli. Meža aizsardzības un apsardzības organizēšana Latvijā. Profilaktiskie pasākumi meža, kas samazina ugunsgrēku skaitu un kas ierobežo to izplatību. Meža ugunsgrēku dzēšanas paņēmieni un taktikas veidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Iegūst zināšanas par kokaugu slimību veidiem, kā arī spēj slimību veidus atpazīt un izvērtēt to bojājumu ietekmi uz kokaugu un mežaudzi, kā arī kompetenti plānot veicamos pasākumus sanitārā stāvokļa uzlabošanai mežaudzēs – 1. teorētiskais pārbaudes darbs “Meža fitopatoloģija” (divām dotajām koku sugām uzrakstīt nozīmīgākos slimību veidus no iestādīšanas brīža līdz nociršanai, raksturot nosaukto slimību izplatību kokaugos un mežaudzēs, kā arī plānot veicamos pasākumus slimību ierobežošanai) un 4 stundas laboratorijas darbi “Slimību tipi un kokaugu trupes” un to ieskaitei mutiska atbilde pēc kokaugu slimību sagatavotiem paraugiem vai attēliem (slimības nosaukums, atpazīšanas pazīmes, izplatība un ierobežošanas iespējas).

2. Iegūst zināšanas par kukaiņiem un to bojājumiem, kā arī spēj atpazīt un izvērtēt kaitēkļu bojājumu ietekmi uz kokaugu un mežaudzi, kā arī kompetenti plānot veicamos pasākumus sanitārā stāvokļa uzlabošanai mežaudzēs – 2. teorētiskais pārbaudes darbs “Meža entomoloģija” (divām dotajām koku sugām uzrakstīt nozīmīgākos slimību veidus no koka vai mežaudzes iestādīšanas brīža līdz nociršanai, raksturot nosaukto slimību izplatību kokaugos un mežaudzēs, kā arī plānot veicamos pasākumus kaitēkļu ierobežošanai) un 10 stundas laboratorijas darbi “Sēklu, čiekuru, sakņu, pumpuru, dzinumu, lapu, skuju un stumbra kaitēkļi”. Pēc katrām 2 nodarbībām laboratorijas darba tēmas mutiska atbilde pēc dotajiem paraugiem vai attēliem (kaitēkļu nosaukumi, to bojājuma raksturojums un izplatība gan kokā, gan mežaudzēs un ierobežošanas iespējas).

3. Iegūst zināšanas un spēj atpazīt meža ugunsgrēka veidus, izvērtēt to bojājumu ietekmi uz mežaudzi, kā arī kompetenti plānot veicamos profilaktiskos pasākumus meža ugunsgrēka skaita samazināšanai un ugunsgrēku izplatības ierobežošanai – 3. teorētiskais pārbaudes darbs “Meža apsardzība” un 2 stundas laboratorijas darbi “Ugunsbīstamības kompleksais rādītājs un ugunsbīstamības klases”, uzdevumi, kas saistīti ar ugunsgrēku bojājumiem. Abi laboratorijas darbi tiek ieskaitīti, ja sekmīgi veikti 2 individuālo uzdevumu atrisinājumi.1) noteikta ugunsbīstamības klase un saplānoti veicamie darbi mežsaimniecībā, atkarībā no ugunsbīstamības klases; 2) pēc dotā uzdevuma aprēkiņiem students izvērtē rezultātus un pieņemt lēmumu “kuru cirtes veidu pielietos, lai uzlabotu sanitāro stāvokli mežā pēc ugunsgrēka?”

Kursa saturs(kalendārs)

16 stundas lekcijas
1. Meža fitopatoloģijas uzdevumi. Kokaugu rezistence. Epifitotija. Sēņu morfologija. (1h)
2. Sēņotnes pārveidnes.Sēņu sistemātika. (1h)
3. Neinfekciozās un infekciozās slimības. Slimību veidi. (1h)
4. Skuju, lapu un dzinumu slimības. (1h)
5. Augošu skujkoku un lapkoku trupes. (1h)
6. Kokaugu nekroze, vēža un vadaudu slimības. Baktēriju, vīrusu un ziedaugu izraisītās slimības. (1h)
7. Meža fitopatoloģija. 1. kontroldarbs. (1h)
8. Meža entomoloģijas uzdevumi. Kukaiņu uzbūve un fizioloģija. Kukaiņu ekoloģija. (1h)
9. Kukaiņu klases nozīmīgākās kukaiņu kārtas meža apsaimniekošanā. (1h)
10. Sēklu, sakņu un jaunaudžu kaitekļi un to apkarošana. (1h)
11. Skuju un lapu grauzējkukaiņi un to apkarošana. (1h)
12. Stumbra kaitēkļi: migrauži, koksngrauži, krāšņvaboles, ragastes, koksnurbji un to apkarošana. (1h)
13. Meža entomoloģija. 2. kontroldarbs. (1h)
14. Meža apsardzības organizēšana. Meža ugunsgrēku izcelšanās iemesli. Ugunsgrēku veidi. (1h)
15. Mežaudžu - ugunsbīstamības klasēs. Profilaktiskie pasākumi. Meža ugunsgrēku dzēšanas paņēmieni un dzēšanas taktika. (1h)
16. Meža apsardzība. 3. kontroldarbs. Ieskaite. (1h)

16 stundas laboratorijas darbu saturs un materāli
1. Slimību tipi (prezentācijas, grāmatas, kolekcijas un attēli). (2h)
2. Kokaugu trupes (prezentācijas, grāmatas, kolekcijas un attēli). (2h)
3. Sēklu un čiekuru kaitēkļu bojājumi un sakņu kaitēkļi un to bojājumi (prezentācijas, grāmatas, kolekcijas un attēli). (2h)
4. Jaunaudžu kaitēkļi un to bojājumi (prezentācijas, grāmatas, kolekcijas un attēli). (2h)
5. Skuju un lapu grauzējkukaiņi un to bojājumi (prezentācijas, grāmatas, kolekcijas un attēli). (2h)
6. Koku stumbra kaitēkļu dzimtas un to bojājumi (prezentācijas, grāmatas, kolekcijas un attēli). (2h)
7. Mizgraužu Scolytidae (Ipidae) un koksngraužu dzimtu Cerambycidae sugu bojājumi (prezentācijas, grāmatas, kolekcijas un attēli). (2h)
8. Meža apsardzība: (2h)
1) meža ugunsbīstamības kompleksā rādītāja aprēķināšana un ugunsbīstamības klases noteikšana;
2) pamatot, kuru cirtes veidu pielietos, lai uzlabotu sanitāro stāvokli mežā (prezentācija un uzdevumi).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 15 % no visu paredzēto nodarbību skaita.
Ieskaites vērtējums (ar atzīmi) ir atkarīgs 3. kontroldarbu, atbildētiem laboratorijas darbiem un noteiktās ievāktās kolekcijas kumulatīvā vērtējuma. Visiem studiju kursā paredzētiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Ievāktā kokaugu kaitēkļu un to bojājumu, kā arī slimību bojājumu kolekcija patstāvīgi noteikta, atbildēta, estētiski noformēta un nodota Mežkopības katedrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kokaugu slimību (10 veidi), kaitēkļu (10 dažādas sugas) un to bojājumu (10 veidus) kolekcijas ievākšana dažādās meža ekosistēmās; patstāvīga noteikšana, atbildēšana un nodošana Mežkopības katedrā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu un patstāvīgi ievāktās un noteiktās kolekcijas kumulatīvā vērtējuma. Vērtējuma izlemšanas gadījumā students atbild papildus jautājumus.
Laboratorijas darbus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību – jāatpazīst kokaugu slimība, kaitēklis un to bojājumi, jāzina to latīņu un latviskais nosaukums, jāraksturo slimības un kaitēkļa nozīme meža ekosistēmā un jāparedz veicamie pasākumi sanitārā stāvokļa uzlabošanai meža ekosistēmā.
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: laboratorijas darbi atstrādājami noteiktajā laikā un kārtībā, nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja.

Obligātā literatūra

1. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. 2015, A/S LVM. LLUFB – 65 eks.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa. Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. LLUFB – 12 eks.
3. Plīse E. Latvijas kokaugu kaitēkļi. Rokasgrāmata. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2007. 230 lpp. LLUFB – 33 eks.
4. Plīse E. Bičevskis M. Meža entomoloģija. Jelgava: LLU,2001. 291 lpp. LLUFB – 55 eks.
5. Dāniele I., Meiere D. (2020) Lielā Latvijas sēņu grāmata. Latvijas Dabas muzejs, Kāršu izdevniecība Jāņa sēta. 527 lpp. ISBN 978-9984-07-751-2. LLUFB – 5 eks.
6. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. (1986) Лесная фитопатология.- Киев. Вища школа, 383 c. LLUFB – 1 eks.

Papildliteratūra

1. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Annila E. u. c. Rīga: a/s "Latvijas valsts meži", 2006. 136 lpp. LLUFB – 3 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Raksti. Proceedings of LAU. www.llu.lv; ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv; ISSN 1407-270X.

Piezīmes

Obl.: studiju kurss MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studijās.