Course code MatZ3065

Credit points 2

Planning of Wood Processing Enterprises

Total Hours in Course80

Number of hours for seminars and practical classes32

Independent study hours48

Date of course confirmation09.01.2018

Responsible UnitDepartment of Wood Processing

Course developer

author lect.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Prior knowledge

MašZ4013, Technical Graphics I

MašZ4014, Technical Graphics II

MatZ3028, Wood Processing Machinery and Tools

Course abstract

Working out of the requirements for technical planning of the wood processing enterprice and preparation of the project proposal, according to the individual task, issued for every student

Learning outcomes and their assessment

After designing of the course project student get
• knowledge about design basics of the production units,
• skills to develop a production project
• competency to assess the production pr

Compulsory reading

1. Neufert E., Neufert P. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.

Further reading

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Periodicals and other sources

1. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.